• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/EtA-Ormancilik-M%C3%BChendislik-M%C3%BC%C5%9Favirlik/186374071461014
  • https://twitter.com/ormanizni

Özel Mülk Ağaç Kesim Yönetmeliği

RESMİ GAZETE

Tarih   :18 Mart 1993                                                                Sayı  :21528

Orman Sayılmayan Yerlerdeki  Ağaç ve Ağaçcıklardan Sahiplerinin

Faydalanma Şekil ve Esasları  Hakkında  Yönetmelik

 

BİRİNCİ   BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 6831 sayılı Orman Kanununun 3373 Sayılı Kanunla değişik 1 ve 116 ncı maddelerine göre orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaçcıklardan sahiplerinin faydalanma şekil ve esaslarını tayin ve tespit etmektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaçcıklardan sahiplerinin faydalanabilmeleri için yapacakları müracaatlara, arazide yapılacak inceleme sonunda tutulacak tutanak, tanzim edilecek inceleme raporu ve eklerinin düzenlenmesine, damga, kesim, taşıma, kontrol, bildirim, itiraz  ve diğer  iş ve işlemlere dair esasları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 6831 sayılı Orman  Kanununun 3373 sayılı Kanunla  değişik 1 inci ve 116 ncı maddelerine istinaden ek Madde 5 hükmüne göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- 6831 sayılı Orman  Kanununun  1 inci maddesi uyarınca Orman tanımı kapsamına giren ve istisna bendleri uyarınca orman tanımı dışında kalan yerler için yapılacak vasıf  tayinlerine ve aynı Kanunun 116 ncı maddesine göre yapılacak   uygulamalara  esas  olan unsurların teknik ve hukuki anlamları genel olarak aşağıda açıklanmıştır.

a) Tabii  olarak Yetişen; İnsan emeği olmadan, tabii  olarak meydana gelen ağaç ve ağaçcıklardır.

            b) Emekle  Yetişen; Ekim ve dikim suretiyle yetiştirilen ağaç ve ağaçcıklardır.

            c) Ağaç; Genellikle tabii olarak en az 8 metre ve daha yukarı boy yapabilen ve kökü, gövdesi, tepesi olan odunsu bitkilere yaşı ve çapı ne olursa olsun ağaç denir.

            d)Ağaçcık;Tabii olarak  boylanmayan, yan  dallarının çoğalması ve fazlaca gelişmesi neticesinde tepesi  yayvanlaşan, genel olarak genişliğine bir büyüme şekli gösteren, boyu 8 metreyi bulmayan, uzun ömürlü odunsu bitkilere, çapı ne olursa olsun ağaçcık denir.

            e) Meyvalı  Ağaç ve Ağaçcık; Kültür formunda bulunan, meyva özelliklerine göre yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli, üzümsü narenciye, sert kabuklu meyvalar olarak değişik gruplara ayrılan ağaç ve ağaçcıklardır.

            f) Kapalılık; Ağaç  ve ağaçcık tepe çatılarının bulundukları sahaya göre toprağı, siperleme oranıdır.

            g) Topluluk; Ağaç ve ağaçcıkların veya her ikisinin beraberce bulundukları saha üzerinde tabii  olarak 0.10 ve daha fazla kapalılık  teşkil etmesi halidir.

            h) Yerleri Kavramı; Ağaç ve ağaçcıkların veya her ikisinin kapladığı yerler ile ağaç ve ağaçcıkları tabii ve sun’i etkilerle kaldırılmış sahalardır.

            Ağaç ve ağaçcık topluluğu taşımayan ihtilaf konusu mahallerin “Yerleri Kavramı” kapsamına girip girmediği yani hukuken orman sayılıp sayılmadığının  tayinin de gözönünde tutulacak  bilgi ve belgeler şunlardır.

1)Teknik Bilgiler; Ağaç  ve ağaçcık dip kütüklerinin, orman  refakat  florası müşir bitkilerinin, toprak kesitindeki ağaç ve ağaçcık çürüntülerinin ve humus bakiyelerinin mevcudiyetir.

2)Hukuki Belgeler; Ceza ve hukuk mahkemelerince verilmiş ve tetkik konusu mahalle uygulanabilen ilamlardır.

3) İdari  Belgeler; Yangın, haşere ve hastalık gibi nedenlerle meydana geldiğini gösterir tutanak, rapor ve krokiler, işletmece o yerde yapılan kesimlere ait belgeler, eski tarihli hava fotoğrafları ve bunlara dayanılarak yapılan 1/25.000 veya daha büyük ölçekli haritalar gibi belgelerdir.

            i) Sazlıklar; Bataklıklarda yetişen bir senelik veya birkaç senelik otsu veya yarı odunsu bitkilerdir.

            j) Step Nebatları ile  Örtülü  Yerler; Step formasyonu, ağaçsız ve yazın kuruyan toprağı, muntazam bir tarzda ve seyrekçe örten bir bitki örtüsüne malik formasyondur.

            k)Dikenlikler; Stepten sonra devam eden cılız ve monoton görünüşlü odunsu bitkilerdir.

            l) Parklar; Kasaba ve şehirlerde beldeye güzellik vermek ve halkın dinlenmesini sağlamak, maksadıyla kamu idarelerince tefrik ve tesis edilmiş ağaç  ve ağaçcık ihtiva eden mahallerdir.

            m) Mezarlıklar; Tescil edilmiş şehir mezarlıkları ile köy ve kasaba halkının başlangıcı bilinmeyen zamandan (Kadimden) beri ölülerini  defnettiği yerlerdir.

            n) Küme; Kapalılık derecesi 0.10 dan fazla olan ve aynı zamanda en çok  3000 m2 vüsatinde bulunan ağaç ve ağaçcık topluluklarıdır.

            o) Sıra; Küme vasfını taşımayan ağaç ve ağaçcıkların bir veya birkaç sıra halinde birbiri  ardına yer almasıdır.

            p) Dağınık Olma  Hali; Ağaç ve ağaçcıkların  işgal ettikleri kısımlarda  kapalılığın tabii olarak 0.10’dan az olmasıdır.

            r) Ormana  Bitişik Olmama; Devlet ormanlarından; tarla, bağ, bahçe gibi kültür arazileri, özel orman, tahsisli mera ve toplu yerleşim alanları, 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre orman  sayılmayan arazi çeşitleri, ayrıca nehir, ırmak, yaz/kış devamlı  akan ve yatağı değişmeyen dere, 5658 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel mevcut olan Devlet  Karayolu ve Demiryolu ile kilometrelerce uzanan yarıntı ve kayalıklarla ayrılma halidir.

Yaz Kış akan ve Yatağı Değişmeyen Dere; Yaz kış devamlı  akan ve yatağı değişmeyen 1/25.000 ölçekli haritasında  kesiksiz düz mavi çizgi ile gösterilen  derelerdir.

Devlet Karayolu ve Demiryolu; Bu yönetmelik uygulamasında  ayırıcı  unsur  olarak esas alınacak Devlet Karayolları, 5658 sayılı Kanunun  yürürlük tarihi olan 31.3.1950  tarihinden önce mevcut olup 1/25.000 ölçekli haritasında Devlet Karayolu olarak görülen yollardır.

            Bir yolun Devlet Karayolu olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmesi halinde  Karayolları Genel  Müdürlüğünden görüş alınır.

            Bu yönetmelik uygulamasında ayırıcı unsur olarak esas alınacak demiryolları ise yine  aynı tarihten önce inşa edilen ve haritasında çift çizgi halinde gösterilen demiryollarıdır.

            Yarıntı ve  Kayalıklarla Ayrılma Hali;Hem arazide hem de haritasında belirli olan ve kilometrelerce uzanan yarıntı ve  kayalıklardır.

 

İKİNCİ  BÖLÜM

Orman  Sayılmayan Yerler

            Orman  Sayılmayan Yerler

            Madde  5- 6831 Sayılı Orman  Kanununun 1inci maddesi 2nci fıkrasına göre;

A)    Sazlıklar,

B)     Step nebatlarıyla örtülü yerler,

C)    Her  çeşit dikenlikler,

Ç) Parklar,

D)    Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim)

Mezarlıklardaki ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler,

E)     Sahipli arazide bulunan  ve civarındaki  ormanlarda  tabii  olarak yetişmeyen ağaç

ve ağaçcık nevilerinin bulunduğu yerler,

F)     Orman sınırları içinde ve bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü

tasarruf  belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi  olarak kullanılan dağınık veya yer yer küme ve sıra halinde her  nev’i ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler,

G)    Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her

nev’i ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler,

H)    Sahipli arazide muhitin hususiyetlerine  göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık

çamlıkları ve palamut meşelikleri  dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaçcıklar,

I)Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanun gereğince Devlet ormanlarında tefrik edilmiş imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 9.7.1956 tarih ve 6777  sayılı Kanunda tasrih edilen yabani ve aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar,

J)Funda veya   makilerle  örtülü  orman  ve  toprak muhafaza  karakterleri taşımayan

yerler,

            orman  sayılmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müracaat ve İnceleme

Müracaat

Madde 6- Orman Kanununun 1inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre orman sayılmayan

Yerlerden kesim yapmak isteyenler; Pazar  satışı ve zati ihtiyaçları maksadıyla yapacakları kesim  için ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler.

            Bu dilekçede  kesim yapılacak arazinin çeşidi, yüzölçümü  yeri mevkii ve hudut komşuları ile arazi  içerisinde bulunan  ağaç ve ağaçcıkların cinsi, adedi,  yüzölçümü, kesimin maksadı daha önce bu taşınmazın kesim iznine konu olup olmadığı belirtilir.

 

Dilekçeye Eklenecek  Belgeler

                Madde 7- Müracaat edenler doğrudan malik iseler dilekçelerine tapu dairesinden alınmış tasdikli tapu kayıt örneklerini veya varsa başkaca  tasarruf belgelerini ekleyeceklerdir.

                Müracaat edenler doğrudan malik olmayıp  hissedarlardan  birisi  veya  malik hissedarların dışında üçüncü şahıslar ise, diğer  hissedarların veya malikin kendilerini bu işleri yürütmek üzere vekil mutemet tayin ettiklerini gösteren yazılı muvafakatname belgesini de ibraz etmeleri  şarttır. 

 

Muvafakat-Mutemet  Belgesinin Düzenlenmesi (15 Haziran 2000 tarih ve 24080 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan değişik şekli)

                Madde 8- Malik tek ise malikin düzenleyeceği muvafakat-mutemet belgesinin noterden düzenlenmesi şart olmayıp, yapılacak işin mahiyetini belirtir şekilde Orman İşletme Şefliğine hitaben yazılmış bir dilekçe olması yeterlidir. Ancak bu dilekçenin altının, “İş bu muvafakat-mutemet dilekçesi huzurumuzda düzenlenmiş olup imzanın bu belgeyi düzenleyen................’a  ait olduğunu tasdik ederiz.” İbaresi ile köy muhtarı ve ihtiyar kurulunun en  az iki üyesi tarafından mühürle tasdik olunması  şarttır.

 

            Maliki birden fazla olan hisseli taşınmazlarda; 

                a) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde olan küme halindeki her nevi  ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerlerde muvafakat-mutemet belgesi noterce düzenlenir.

                b) Orman  sınırları içinde veya bitişiğinde olan dağınık  ve sıra halindeki her nevi ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler ile orman sınırları dışında olup yüzölçümlü 3 hektarı aşmayan  yerlerde ise muvafakat-mutemet belgesinin noterce düzenlenmesi şart olmayıp bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen usule göre muhtarlıkça düzenlenir.”

 

Müracaatların  İncelenmesi

                Madde 9-Müracaat dilekçelerine ekli belgeler aşağıdaki şekilde incelemeye tabi tutulur.

a)      Müracaat sahibinin dayandığı belgeye göre hak sahibi olup, olmadığı tespit edilir.

b)      Belgelerin incelenmesinde tereddüte düşülmesi halinde, tapu idaresinden ve üst mercilerden tereddütün giderilmesi istenir.

c)      Eski Türkçe olarak ibraz edilen belgelerin noterden tasdikli tercümesi getirilmedikçe işlem yapılmaz.

Müracaatların incelenmesi sonucu dilekçe  ve ekli belgelerin tamam ve usulüne uygun olduğunun anlaşılması üzerine ilgiliye araziye çıkma günü bildirilir. Tamam olan müracaatlar köy köy ayrılır ve araziye çıkma günü verilirken bir köydeki işlerin toptan sonuçlandırılması gözönünde bulundurulur.

 

                Arazi  İncelemesi

                Madde 10- Arazi incelemesi : İşletme Müdür Yardımcısı başkanlığında, ilgili İşletme Şefi, varsa  Kadastro Mülkiyet Şefi, mıntıkayı bilen bir Orman Muhafaza Memuru, muhtar veya  vekili ile mahalli iyi bilen bilirkişi tarafından yapılır. İnceleme sırasında malik veya vekili hazır bulunur.

                Bilirkişi : mahallin özelliklerini, taşınmaz malların eski ve yeni sahiplerini, zilyetlerini, taşınmaz malların bulunduğu yerlerin mahalli adlarını bilen 40 yaşını bitirmiş kişiler arasından re’sen seçilir.

                Bilirkişinin seçiminde 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 275-286 maddelerinden ilgili olabilecek hükümler uygulanır. Arazi incelemesi müracaat tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır.

 

Müracaatçının  Hazır Bulunmaması  Durumu.

                Madde 11-Dilekçe sahibinin tayin olunan günde taşınmazın başında hazır bulunmaması halinde; kesilecek ağaçları kendi ihtiyaçlarında kullanmak isteyenler için, malikin eş veya çocuklarından birinin iştiraki ile, pazar satışı için yapılan  müracaatlarda ise aynı köye diğer müracaatlar için ikinci defa gidildiğinde yapılır. Bu defa da bulunmaması halinde müracaat yapılmamış sayılır ve sonuç müracaat sahibine bir yazı ile bildirilir.

 

Müracaatların Çokluğu Halinde Görevlendirme

                Madde 12- Bölge Müdürleri ile İşletme Müdürleri müracaatların çokluğu halinde, işlerin hacmine göre yeteri kadar teknik elemanı inceleme işlerinde görevlendirirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sahiplilik Belgeleri

15 Nisan 2004 tarih ve 25434 sayılı Resmi Gazete ile son fıkra eklenmiştir.

Sahiplilik

Madde 13-Sahiplilik kişilerin taşınmazlar üzerindeki mülkiyet iddialarını her türlü geçerli resmi belge ve kayıtlarla ispatlamaları halidir.

Ağaç ve ağaçcık topluluklarının devlet ormanlarının içinde ve bitişiğinde olması halinde sahiplilik bu yönetmeliğin 14.maddesinde belirtilen muteber tapu kayıtları ile mümkündür.

(F) bendinde bahsedilen tarım arazisi olarak kullanılan yerlerdeki dağınık veya yer yer küme ve sıra halindeki her nevi ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler ile, (G) bendi kapsamına giren devlet ormanlarına bitişik olmayan ve yüzölçümü üç hektardan (30.000)m2 yukarı bulunmayan her nevi ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerlerde sahiplilik tapu kaydı veya bu yönetmeliğin 15.maddesinde belirtilen diğer tasarruf belgeleriyle ispatlanır. Sahipli arazi üzerinde olup ta birbirine bitişik olmayan ve yüzölçümü üç hektardan küçük olan ağaç ve  ağaçcık toplulukları orman sayılmaz. Bu durumda her ağaç ve ağaçcık topluluğu ayrı ayrı değerlendirilir.

                Sahipli araziler üzerinde bulunan, birbirinin devamı niteliğinde ve gerçek bir bütünlük teşkil eden, yüzölçümü bir bütün olarak üç hektarı geçen ağaç ve ağaçcık topluluklarının  bulunduğu yerler özel orman sayılır. Bu durumda sahiplilik ancak tapu ile mümkündür.

Tapu ile sahipli ve emekle yetiştirilen ormanlarda ise devamlılık ve bütünlük unsuru tapunun kapsadığı sınırlar ile değerlendirilir. Tapunun kapsadığı alan üç hektarı geçiyor ise bu yerler özel orman sayılır.

 

                Mülkiyetin Tayininde Muteber  Tapu  Kayıtları

                Madde 14- Muteber tapu kayıtlarının neler olabileceği aşağıda açıklanmıştır.

                a-Geçerli yoklama kayıtları, 1884 tarihinden 1891 yılına kadar yazımı yapılan taşınmazlara ait defterlerden tahsisin gerektirdiği harç ve rüsumu verilerek Kaza ve Liva’nın  İdare meclisince tasarrufları tasdik edilerek geçerli kılınan tapular.

                b-Hakkı karar ve senetsiz tasarrufa ve kayıt tashihi muamelelerinin sureti ihdasına dair 19.04.1926 tarih ve 810 sayılı kanunla tesis edilen tapular.

                c-         Özel kanunların uygulanması sonucu idari yoldan tesis edilen tapular. (3573,6777,4753 ve 2510 sayılı kanunlarda olduğu gibi)

                d-Tapulama ve Kadastro Kanunlarına göre tesis edilmiş tapular

 

Mülkiyetin Tayininde Diğer Sahiplilik Belgeleri. 

Madde 15-Zilyetlik; şey üzerinde fiilen tasarruftur. Bu  Yönetmeliğin uygulanmasına zilyetlik, tapuya kayıtlı olmayan taşınmaz mallarda tasarrufu belirtmektir.

Taşınmaz mal üzerinde bu Yönetmelik hükümlerine göre zilyedi adına işlem yapılabilmesi için, zilyetliğin aşağıda açıklanan belgelerden birine dayandırılması gerekir.

a-31.12.1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları,

b-Tasdikli irade suretleri ile fermanlar.

c-Muteber mütevelli, sipahi, mültezim, temessük veya senetleri,

d-Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga Hazineyi Hassa senetleri veya muvakkat tasarruf  ilmühaberleri,

e-Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları,

f-Mülkname,muhasebatı atika kalemi kayıtları,

g-Mübayaa, istihkam ve ihbar hüccetleri,

h-Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları,

Türk Medeni Kanununa göre veraset ilamı, istimlak kararı, cebri icralarda ihale kararı, tasarrufun tayininde esas alınması gereken unsurlardan olup inceleme sırasında bu unsurlar da gözönünde bulundurulur.

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belgelerin Araziye Uygulanması, Arazide Yapılan Diğer İşlemler ve İtirazların İncelenmesi

 

                Belgelerin Araziye Uygulanması:

                Madde 16- İbraz edilen tapu ve tapu yerine kaim tasarruf belgeleri aşağıdaki hususlar dikkate alınarak araziye uygulanır.

                a-İlk tesis tarihindeki iktisabın haklı olması.

            b-El değiştirmelerde ilk tesis kaydının sebepsiz yere değiştirilmemiş bulunması,

            c-İlk  tesis kaydındaki hudutların sabit ve muayyen olması, patika, kurudere, yol,cebel, dağ,çayır,pınar ve benzeri gibi gayrimuayyen isimler taşıyan unsurlardan olmaması,

            d-Arazi nev’i ve miktarı itibariyle iddia edilen araziye uygun bulunması,

                Gerçek genişlikleri tapuda yazılı miktardan fazla olan, hudutları sabit ve muayyen olmayan ve bu suretle hududa hangi sınırdan itibar edileceği bilinmeyen yerlerde tapulu kesim izni verilemez

                Tapu sınırlarının sabit ve muayyen (değişmez) olması ve tapu vasfının uygun bulunması halinde, tapuda yazılı miktarın değil de değişmez sınırların esas alınabilmesi, Orman İdaresi ve Hazinenin taraf oldukları bir tezyid-i dönüm davası sonucu alınmış mahkeme kararı ile belgelenmesi şartına bağlıdır.

Hudutları  sabit ve muayyen olmayan, yüzölçümü tapuda yazılı miktarı geçen fakat tatbik kabiliyeti bulunan tapularda, sabit sınırlar varsa bu sınırlar esas alınarak tapuda yazılı yüzölçümü kadar yerde tapulu kesim izni verilir.

            Mülkiyet belgesinin mahallinde uygulanmasında; arazi incelemesi yapan yetkili teknik elemanlarca, bilirkişi mütalaası da alınmak suretiyle ibraz edilen mülkiyet belgesi araziye aplike edilerek uygunluğu sağlanır.

                Bu Yönetmeliğin 15.maddesinde sayılan zilyetlik belgelerinin araziye uygulanmasında da yukarıdaki esaslara göre hareket edilir.

            İbraz edilen zilyetlik belgesinin mevkii, yüzölçümü ve sınırları itibari ile araziye uyup uymadığı hususunda tereddüt edilmesi halinde talep sahibinden, bu zilyetlik belgesinin talep konusu araziye ait olup olmadığının Orman İdaresinin de taraf olduğu bir mahkeme kararı ile tespitinin yaptırılması istenir.

 
Arazi Keşif Tutanağı

Madde 17-Belgelerin araziye uygulanmasından sonra incelemeyi yapan heyet tarafından mahallinde Arazi Keşif Tutanağı düzenlenir ve imza edilir.

Arazi keşif tutanağında, başvuru sahibinin adı soyadı, kesim istenen yerin İli, İlçesi,Köyü,mülkiyet belgesinin sahibi  iktisab şekli mevkii vasfı, yüzölçümü hudutları, tarih, yevmiye  ve   cilt   numarası,   parsel   numarası,  incelenen taşınmazın fiili hudutları, arazinin

yüzölçümü, arazi üzerindeki ağaçların cinsi, yüzölçümü ve mülkiyetle ilgili diğer bilgiler, bulunur.

 

İnceleme Raporu:

Madde-18-İncelemeye tabi tutulan taşınmaz;

a-6831 Sayılı Orman Kanununun 116.maddesinin (A) fıkrasında sayılan yerlerden ve üzerindeki ağaçlar devlet ormanlarında yetişmeyen ağaç türlerinden ise sahipleri bu ağaçları hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan kesip taşıyabilirler. Kesilecek ağaçların devlet ormanlarında bulunan ağaç türlerinden olması halinde bu ağaçların kesimi için Orman İdaresince tutanak düzenlenir. Ayrıca damga ve nakliye tezkeresi aranmaz.

 

b-(30 Kasım 2000 tarihli  ve 24246 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan değişik şekli;)

Aynı  Kanunun 116 ncı maddesinin  (B) fıkrası kapsamına giren yerlerden  ise sahiplerinin  her  türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçları mahalli Orman  İdaresine  haber vermek  ve Orman  İdaresince tutanak  düzenlemek   suretiyle karşılanır. Bu durumda da damga ve nakliye tezkeresi  aranmaz.

Bu yerlerden  sahiplerinin Pazar satışı maksadıyla yapacakları kesim talepleri ise bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine  göre kurulacak heyetçe  incelenerek arazide alınan notlar ve tanzim olunan arazi keşif tutanağına  istinaden kesim izni verilsin veya verilmesin büroda inceleme  raporu, harita ve kroki tanzim edilir.

Kesim  izni verilecekse; yapacakta dikili kabuklu gövde hacim miktarı 15 m3’e kadar, yakacakta ise 30 stere kadar olan taleplerde inceleme  raporu ve ekleri İşletme Müdürlüğünce onaylanır. Yapacakta dikili kabuklu gövde hacim miktarı 15 m3’ü, yakacakta ise 30 steri aşan taleplerde ise inceleme raporu ve ekleri  İşletme Müdürlüğünce incelenip “Uygundur” denildikten sonra onaylanmak üzere Orman  Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

İnceleme sonucunda kesim izni verilmeyeceği anlaşıldığı taktirde, İşletme Müdürlüğünce durum gerekçeleri  açıklanmak suretiyle bir yazı ile talep sahibine bildirilir. Ayrıca Orman Bölge  Müdürlüğüne bilgi verilir.

 

İtirazların  İncelenmesi:

Madde 19- İlk inceleme sonuçlarına itirazlar Orman Bölge Müdürlüğüne yapılır. İtirazlar Kadastro Mülkiyet Şube Müdürü veya mülkiyet konularında yetişmiş bir teknik eleman başkanlığında 3 teknik elemandan oluşan bir heyet marifetiyle incelenerek  karar’a bağlanır. İnceleme  sonuçları ilgiliye yazılı  olarak bildirilir.

Bu  incelemeye   razı olunmaması halinde itiraz  mercii  Orman Genel  Müdürlüğüdür. İtiraz üzerine yapılacak incelemelerde kurulan heyetlerin inceleme giderleri bu yönetmeliğin 27. Madde hükümlerine tabidir.

 

Dikili Ağaç Damgası:

Madde 20- Kesim izni verilecek yerler için, dikili ağaç damgası yapılmak üzere taşınmazın bulunduğu yere gidileceği ve ilgilinin hangi gün ve saatle yerinde bulunması gerektiği İşletme Şefliğince bir yazı ile müracaat sahibine bildirilir.

Dikili ağaç tespit tutanağı tanzimi sırasında ağaçlar tek tek sayılarak hacimleri hesaplanır ve böylece gerçek bir tespit yapılır. Dikili tespitle bilahare yapılacak mamül,damga sırasındaki  tespit  arasında  fark   olmamasına  özen  gösterilir;  Dikili  ağaç    damgası, tasdik  edilmiş inceleme raporunun İşletme Şefliğine geliş tarihinden daha önce, kesim muamelesi görmüş yerlerde ise müracaat tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.

 

Kesim,  Mamül Damga ve Nakliye:

Madde 21-İşletme Şefliğince bu yönetmeliğin 20.maddesine göre dikili ağaç damgası yapılan ağaçlar, ilgilisi tarafından kesildikten ve kütüğü dibine boylarına göre ayrıldıktan sonra İşletme Şefi ve mahallin Muhafaza Memuru mahalline gider ve dikili ağaç zabıtnamesine uygunluğu görüldüğü  taktirde  yapacak emvali mamul damga ile damgalayarak tomruk zabıtnamesini tanzim ederler. Ayrıca yakacak odun varsa miktar olarak zabıtnameye yazılır. Zabıtnamede yazılı emval mevcut nakliyeye bağlanır ve Orman İdaresinin tayin edeceği müddet içinde nakledilir.

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Sahipli Araziler üzerindeki Meyvalı Ağaçların Kesim ve Nakil İşlemleri

Ceviz ve Aşılı Kestane Ağaçlarının Kesim ve Nakil İşlemleri

 

Madde 22- Meyvalı ağaç olması yanında kerestelik özellikleri de bulunan ve yetiştirilmesi uzun zaman alan ceviz ve aşılı kestane ağaçlarının kesim zamanı 15 Kasım-15 Mart tarihleri arası olarak belirlenmiştir. Bu tarihler dışında kesim yapılmasına izin verilmez.

Ancak ayakta kurumuş fırtına ve sel gibi sebeplerle yıkılmış, sınır ihtilafları nedeniyle mahkemece kesimine karar verilmiş ayrıca baraj, gölet ve sulama kanalı yapımı için kesiminde zaruret görülen ceviz ve aşılı kestane ağaçlarının kesiminde yukarıdaki tarihler dışında da kesim yapılabilir.

Orman tahdit ve kadastrosu yapılan yerlerde orman sınırları dışında kalan arazilerde, henüz orman kadastrosu yapılmamış yerlerde ise Orman İdaresince Devlet Ormanı olmadığı kesinlikle belirlenen yerlerdeki ceviz ve aşılı kestane ağaçları ile diğer meyve ‘li ağaçlar için kesim talepleri olduğunda; tapu varsa tapuya göre, tapu yoksa o yerin talepte bulunan şahsın zilyetliğinde bulunduğuna dair bu yönetmeliğin 15.maddesinde belirtilen belgelerden birisinin ibrazı halinde kesim izni verilir.

 

Ceviz ve aşılı kestane ağaçlarının kesiminde aşağıdaki usul ve esaslara göre hareket edilir.

a-Sahipli araziler üzerindeki ceviz ve aşılı kestane ağaçlarını kesmek isteyenler bulundukları yerdeki Orman İdaresine bir dilekçe ile müracaat ederler.

b-Orman İdaresince görevlendirilecek elemanlara müracaatın yapıldığı mahaldeki Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüklerinden bir ziraatçı teknik elemanın iştiraki ile oluşturulacak heyet marifetiyle konu mahallinde incelenir.

c-Tetkik sonucu kesim uygun görüldüğü takdirde tetkiki yapan heyetçe kesim raporu yapılır ve ilgili Orman İdaresine verilir.

d-Bundan sonraki işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre Orman İdaresince yürütülür.

e-Ceviz ve aşılı kestane ağaçlarının kesimine aşağıdaki hallerde müsaade edilir :

1-Ağaçların hastalık ve yaşlılık nedeni ile meyve verme özelliğini tamamen kaybetmiş veya meyvasının ekonomik bir değer taşımayacak şekilde az olması.

2-Ağaçların tabii afetler (sel, rüzgar, yıldırım, erozyon ve benzeri) yüzünden zarar görmüş olması.

3-Ağaçların kurumuş, tepesi kırılmış, kökleri dışarı çıkmış ve devrilmiş olması,

4-Ağaçların baraj, gölet, yol sulama kanalı, bina yapımı ve benzeri gibi inşaat alanlarına rastlaması,

5-Ağaçların kök ve dalları yüzünden komşu arazilere zarar vermesi ve bu yüzden anlaşmazlık yaratması,

6-Meyilli arazilerde teraslama ve diğer toprak muhafaza tedbirlerinin alınmasından dolayı kesiminin zaruri görülmesi,

7-Küçük arazi üzerinde olup arazinin verim gücünü azalttığının anlaşılması,

 

Kızılağaç ve Kestane Ağaçlarının Kesim ve Nakil İşlemleri:

Madde 23- Bu Yönetmeliğin 14. ve 15.maddelerinde sayılan sahiplilik belgelerinin ibrazı ve sahipliliğin ispatı halinde; orman sınırları dışındaki fındıklık, çay bahçesi ve çeşitli ziraat arazisi içinde bulunan, muhitin hususiyetlerine göre kendiliğinden yetişen veya emekle yetiştirilen dağınık, yer yer küme ve sıra halinde kızılağaç ve kestane ağaçlarından sahipleri, her türlü zati ihtiyaçları için Orman İdaresine haber vererek; Orman İşletme Şefliğince yapılacak keşif sonucu düzenlenecek tutanak ile faydalanırlar. Pazar satışı talepleri halinde bu tutanak yapılacak damga ve kesilecek nakliye tezkeresine müstenit yapılır.

 

Diğer Meyveli Ağaçların Kesim ve Nakil İşlemleri:

Madde 24- Ceviz kestane ve kızılağaç ağaçları dışında kalan diğer meyveli ağaçların kesim ve nakil işlemleri 6831 Sayılı Kanunun 116.maddesi hükümlerine göre yürütülür.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezarlıklarda Kesim İşlemleri

 

Mezarlıklar:

Madde 25- Mezarlıklar, Köy, Kasaba ve Şehir halkının ölülerini defnettikleri kadim mahallerdir.

Bu mahaller hizmet malları niteliğinde bulunduğundan Belediye ve Köy Tüzel Kişiliği adına tescile tabidirler. Henüz  tescil görmemiş fakat  kadim mezarlık olarak kullanılan mahallerde  mezarlık  sayılır.

6831 sayılı   Kanunun 1 inci   maddesi (D) bendi hükmüne  göre, şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içinde bulunan kadim mezarlıklardaki  ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler, orman sayılmamaktadır.

Kanunun (D) bendinde bahsedilen şehir mezarlıklarından sahipleri hiçbir kayıt ve şarta tabi  olmadan kesim ve taşıma    yapabilirler.

Kanunun (D) bendinde bahsedilen kasaba ve köy hudutları içindeki kadim mezarlıklardan sahipleri  her türlü yapacak  ve yakacak ihtiyaçlarını Orman İdaresine haber vermek   ve tutanakla tevsik edilmek  suretiyle  kesim yaparak karşılayabilirler. Bu yerlerden sahiplerinin Pazar satışı için yapacakları kesimler  keşif, damga ve nakliye işlemlerine tabidir.

Mülga 766 Sayılı Tapulama  Kanununun  24 üncü maddesi  ile köylerdeki terkedilmiş ve kimsesiz mezarlıklarla vakfa ait mezarlıkların köy tüzel kişiliği adına tescili kabul edildiğinden bu mezarlıklar için mülkiyet  belgesi  aranmaz.

Tescil olunmamış ve tescile tabi olmayan mezarlıklar Devlet Ormanlarına bitişik iseler sadece mezarlıkların işgal ettiği saha dahilinde köy tüzel  kişiliklerine kesim izni  verilir.

 

Mezarlık  Kesimlerinde Aranacak  Belgeler:

Madde 26- Mezarlık  kesim taleplerinde; mülki idare amirlerince verilecek, mezarlık üzerindeki  ağaçların kesiminde sıhhi ve idari yönden bir sakınca görülmediğini belirtir bir belge   ile  ayrıca   Kültür   Bakanlığının     mahalli   biriminden    alınacak “Kültür  ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Yüksek  Kurulunca” koruma altına alınıp alınmadığını belirtir bir belgenin de  eklenmesi  gereklidir.

 

SEKİZİNCİ   BÖLÜM

Hizmet  Giderleri

 

            İnceleme  Giderleri:

                Madde  27- Orman İşletme  Müdürlüğünce teşkil  edilen ilk heyetin ve bu heyet tarafından olumsuz rapor  verilmiş ise itiraz üzerine Orman Bölge  Müdürlüğünce teşkil  edilen  ikinci  heyetinde her türlü giderleri ve yollukları müracaat sahibi tarafından karşılanır.

            İşletme  Müdürlüğünce teşkil  edilen heyet  tarafından olumlu rapor verilmiş ancak İşletme  Müdürlüğünce rapor uygun görülmemiş ve Bölge  Müdürlüğünce de onaylanmamış ise müracaat sahibince yapılan  itiraz üzerine Orman  Bölge  Müdürlüğünce teşkil edilen heyetin giderleri Orman İdaresince karşılanır.

            Müracaat  sahiplerince  Orman Bölge  Müdürlüğünce teşkil  edilen heyet tarafından yapılan incelemeye razı olunmayarak  Orman  Genel  Müdürlüğüne müracaat edilmesi halinde Orman Genel  Müdürlüğünce teşkil edilen heyetin her türlü yol giderleri ve yollukları da müracaat  sahibi  tarafından karşılanır.

 

                Giderlerin Karşılanması:

                Madde 28- Müracaat  sahiplerince karşılanacak giderler;

            a) Arazi  incelemelerine katılacak teknik elemanların her yıl Orman  Mühendisleri Odasınca günün rayiçlerine göre  belirlenen her türlü yol giderleri ve gündelikleri,

            b) Zaruri olarak kullanılması gerekiyor  ise devlete ait hizmet vasıtalarının akaryakıt giderleri,

            c) Arazi çalışmalarına katılacak muhtar, ihtiyar heyeti üyesi, bilirkişi ve gerektiğinde çalıştırılacak işçi  ücretleri,

            Bu yönetmelik  hükümlerine göre  yapılacak  arazi  incelemelerinde görevlendirilen teknik  elemanlar ile diğer elemanların harcırahları Harcırah  Kanununa  tabi değildir. Bu elamanlara harcırah olarak her yıl günün rayiçlerine göre Orman Mühendisleri Odasınca belirlenen  miktarlara  göre ödeme yapılır.

                Orman Mühendisleri Odasından alınan rayiçlere göre ödenmesi gereken miktarlar, Orman  Genel  Müdürlüğünce bir yazı ile teşkilata bildirilir. Müracaat sahiplerince bu miktar avans olarak  İşletme Muhasebesine  yatırılmadığı  taktirde arazi incelemesine çıkılmaz. Bu husus  en az yedi gün önce müracaat  sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

            Alınan avanstan geri kalan miktar iade edilir.

 

                Hizmet  Giderlerinin  Her Parsel  İçin Ayrı Hesaplanması:

                Madde 29- Müracaatlarda her parsel için ayrı müracaat istenir, ayrı dosya düzenlenir. Hizmet giderleri de her parsel için ayrı hesaplanır ve ayrı ayrı tahsil edilir.

 

Ödeme ve Mahsup:

                Madde 30- Her türlü giderlerin ödenmesi ve mahsup işlemleri sarf evrakına müsteniden usulüne göre İşletme  Müdürlüğünce  yapılır.

 

Hesapların ve Ödemelerin Kontrolü:

                Madde 31- Avansların tahsili ile  hesaplardan yapılacak her türlü ödeme ve iade işlemleri  Orman  Genel  Müdürlüğünce genel hükümlere göre  kontrol  edilir.

 

DOKUZUNCU  BÖLÜM

Çeşitli  Hükümler

 

                Kesim  İzni Verilmeyecek Yerler:

            Madde  32-Aşağıdaki  hallerde kesim izni verilmez;

6831 Sayılı  Orman Kanununun  1 inci  maddesi (1) inci fıkrasındaki orman tanımı

kapsamına  giren bütün ormanlık alanlarda,

            b) Orman tahdit ve kadastrosu yapılarak sınırlaması kesinleşmiş Devlet  Ormanı, Amme Müesseselerine  ait ormanlar ile  Özel  Orman  alanlarında,

            c) Kesinleşmiş mahkeme  kararı ile orman sayılan yerlerde,

            d) Mülkiyet  anlaşmazlığı mahkemeye intikal  etmiş henüz çözüme kavuşmamış yerlerde,

            e) 4785 sayılı Kanunla devletleştirilen, 5658 sayılı Kanun gereğince de iadeye tabi olmayan ormanlık alanlarda,

            f) Orman  İdaresinin taraf olmadığı bir mahkeme kararı sonucu alınan ancak 6831 sayılı  Kanunun 1 inci maddesi (1) inci fıkrası kapsamına giren ormanlık  alanlarda,

            g) Orman  Genel  Müdürlüğünce izin irtifak hakkı tesis edilen ormanlık  alanlarda,

            h) Amme  müesseseleri ile gerçek ve tüzel kişilere ait ormanların tapularının  parçalanarak  küçültülmesi suretiyle meydana getirilmiş  kısımlarında,

 

                Mütemmim Cüz ve Kişiler:

                Madde 33- Kesim talebine konu olan  arazi üzerindeki ağaçlar  onun mütemmim cüz’ü (tamamlayıcı  parçası) dür. Asıl şey üzerinde meydana  gelen mülkiyet hakkı mütemmim cüz olan ağaçları da kapsamına aldığından, ağaçlar taşınır hale geldikten sonra satılabilir.

            Kesim  talebine  konu olan yerlerde ağaçları satın alanlar ancak malikinin veya  vekilinin  ağaçları kesmesinden sonra Orman  Genel  Müdürlüğüne karşı muhatap olabilirler. Aksi halde, ağaçlar satın alınmış olsa bile kesim talebi ve sonuçları ile ilgili olarak çıkacak  ihtilaflarda  İdarenin muhatabı  arazi  sahibidir.

 

            Müracaatlar  İçin Defter Tutulması:

                Madde 34- Aynı yer için daha önce kesim müracaatı yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve hatalı  uygulamayı önlemek  maksadıyla kesim talepleri  reddedilen yerler hakkında ilgili  İşletme Şefliğince bir defter tutulur.

                Bu defterde  müracaatçının adı, köyün adı, mevkii, parsel no.su ve kesim izni  verilmeme nedenleri  belirtilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlükten  Kalkan Yönetmelik:

                Madde 35- 11 Aralık  1987 gün  ve 19661 Sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe  giren “6831 Sayılı Orman Kanununun 1 inci Maddesine  Göre   Orman Sayılmayan Yerlerdeki  Ağaç ve Ağaçcıklardan  Sahiplerinin  Faydalanma  Şekil ve Esasları  Hakkındaki  Yönetmelik” yürürlükten   kaldırılmıştır.

            Yürürlük:

            Madde  36- Bu  yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme:

            Madde 37- Bu  yönetmelik hükümlerini Orman  Genel  Müdürü  yürütür.           

Antalya da Emlak
Saat
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar31.022431.1467
Euro33.621833.7565
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam70
Toplam Ziyaret274574
QR Kod