• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/EtA-Ormancilik-M%C3%BChendislik-M%C3%BC%C5%9Favirlik/186374071461014
  • https://twitter.com/ormanizni

Özel Ağaçlandırma Tamimi

Sayı : 94358639-408-E.546092 23.03.2020
Konu : Özel Ağaçlandırma Tamimi
DAĞITIM YERLERİNE
TAMİM NO: 7310
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak
ağaçlandırma, imar-ihya ve orman fidanlığı kurma çalışmalarına ilişkin usul ve esasları
kapsayan Ağaçlandırma Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş ve 23/10/2019 tarih ve 30927
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu bağlamda, Ağaçlandırma Yönetmeliği'ndeki bazı maddelere açıklık getirilmesi ve
uygulamada birlikteliğin sağlanması gayesiyle Özel Ağaçlandırma Tamimi yeniden
düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 1 - (1) Bu tamimde yer alan;
a) Arazi kullanım bedeli: Devlet ormanlarından özel ağaçlandırma ve özel imar ihya
amacıyla izin verilen sahalardan, alan ve tür çeşidine göre alınacak Genel Müdürlük
tarafından her yıl belirlenen bedeli,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Başvuru bedeli: Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma ve özel imar ihya amacıyla,
bu mevzuat hükümlerine göre başvuru sırasında alınacak olan ve Genel Müdürlük tarafından
her yıl belirlenen bedeli,
ç) Bölge müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,
d) Fidanlık müdürlüğü: Orman Fidanlık Müdürlüğünü,
e) Fidanlık şefliği: Orman Fidanlık Şefliğini,
f) Genel müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
g) Hazine arazisi: Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan yerler ile Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki taşınmazları,
ğ) Hızlı gelişen tür: En uygun yetişme ortamlarında, uygun kültür yöntemlerinin
kullanılması ile idare süresi sonunda yıllık ortalama kabuksuz gövde odunu hacim artımı en az
10 m3/ha olan ağaç türünü,
h) İdarece kabul edilebilir mazeret: Ağaçlandırma Yönetmeliği'nde tanımlanan mücbir
sebepler ve orman idaresine ait kararları,
ı) İşletme müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,
i) İşletme şefliği: Orman İşletme Şefliğini,
j) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatını,
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
1 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
k) Orman köyü: Mülki hudutları içerisinde Devlet ormanı bulunan orman içi veya
orman bitişiği köyler ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi
ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile orman köyü iken mahalleye dönüşen yerleşim
birimlerini,
l) Özel orman fidanlığı: Genel Müdürlükten izin almak suretiyle ağaç, ağaççık ve
orman florasına ait tohum ve fidanları üretmek gayesiyle, gerçek veya tüzel kişilerce kurulan
fidanlıkları,
m) Uygulama projesi: Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık
projelerini,
ifade eder.
Özel ağaçlandırma yapılabilecek sahalar
- (1) Orman, Hazine ve sahipli arazilerde özel ağaçlandırma MADDE 2 ve özel
imar-ihya çalışmalarına konu edilebilecek sahalar aşağıda belirtilmiştir.
a) Devlet ormanlarında;
1) Kesinleşen kadastro çalışmaları neticesinde orman sınırları içinde kalan, amenajman
planına ve aktüel durumuna göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler.
b) Hazine arazilerinde;
1) Mülkiyeti Hazineye ait olan arazilerde, gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak özel
ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı çalışmalarına ait müracaat, saha tespit ve
izin işlemleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce bu maksatla çıkarılan mevzuat hükümleri
çerçevesinde özel ağaçlandırmaya konu yerler,
c) Sahipli arazilerde;
1) Tapu senedi olan taşınmazlar.
Özel ağaçlandırma yapılamayacak sahalar
MADDE 3 - (1) Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarına konu
edilemeyecek sahalar aşağıda belirtilmiştir.
a) Devlet ormanlarında;
1) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri kapsamında
bulunan alanlar,
2) Doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları,
3) 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 23 ve 24 üncü maddeleri kapsamında muhafazaya
ayrılan ve ilan edilen yerler,
4) Yaban hayatı geliştirme sahaları,
5) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerler,
6) 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre "özel çevre koruma bölgesi" olarak ilan edilen
yerler,
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
2 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
7) Maden ruhsatı kapsamında Bakanlıkça muvafakat verilmiş veya izne konu edilmiş
alanlar,
8) Bakanlıkça 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 16, 17 ve 18 inci maddeleri kapsamında
izne konu edilmiş alanlar,
9) Otlatma planı ile ayrılan sahalar,
10) Kadimden beri kullanılan yaylak ve kışlaklara geçiş yolları,
11) Yürürlükteki amenajman planı dönemi içerisinde madencilik faaliyeti sonucu doğal
yapısı bozulmuş sahalar,
12) Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek avlaklar,
13) Amenajman planlarında; bozuk orman, orman toprağı, orman içi açıklık olarak
görünmesine rağmen aktüel olarak verimli orman niteliğini kazanmış alanlar,
14) Amenajman planlarında, toprak koruma işletme sınıfına ayrılan yerler,
15) Normal kapalı makilik (Mak a, Mak a3) vasfında olan yerler,
16) Sakız türü ile yapılacak özel ağaçlandırma çalışmaları hariç olmak üzere, deniz kıyı
kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan
yerler ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik
mesafe içinde bulunan yerler,
17) Dava sonuçlanıncaya kadar mülkiyet problemi sebebiyle davaya konu olan yerler,
18) Dört tarafı verimli orman ile çevrili ve mevcut taşıt yolu bağlantısı bulunmayan, 15
hektardan küçük bozuk orman alanları ve orman içi açıklıklar,
19) Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerince yapılan uygulama imar planları
içerisinde kalan alanlar,
20) Genel Müdürlüğümüzce projesi tanzim edilmiş olup yılı içerisinde tesis
programına alınmış sahalar,
21) 0,5 hektardan küçük sahalar,
22) Yanan orman alanları.
b) Hazine arazilerinde; Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce bu maksatla çıkarılan
mevzuat hükümleri çerçevesinde belirtilen taşınmazlar.
c) Sahipli arazilerde;
1) Tapu senedi olmayan yerler,
2) Tapu senedinde 0,5 hektardan küçük olan yerler ile bitişik parseller toplamının 0,5
hektardan küçük olduğu sahalar.
Özel ağaçlandırma yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler
MADDE 4 – (1) Orman, Hazine ve sahipli arazilerde;
a) Köy tüzel kişilikleri,
b) Belediyeler,
c) Kamu kurum ve kuruluşları,
ç) Her türlü tüzel kişiliği olan; dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek odaları, köye
hizmet götürme birlikleri, kooperatifler, ticari şirketler vb.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
3 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
d) Gerçek kişiler,
e) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28 inci maddesine göre izin almak
suretiyle vatandaşlıktan çıkarılanlar ile bunların kurmuş oldukları tüzel kişilikler,
özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya yapabilirler.
(2) Ancak; yabancı uyruklu olanlar ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28
inci maddesi kapsamı dışında vatandaşlıktan çıkarılan gerçek kişiler ve bunların kurmuş
oldukları veya ortağı oldukları tüzel kişilikler özel ağaçlandırma ve özel imar- ihya
yapamazlar.
(3) Ayrıca, Devlet ormanlarında Bakanlık personeline, eşine ve bunların üçüncü
dereceye kadar olan kan ve kayın hısımlarına özel ağaçlandırma ve özel imar- ihya gayesiyle
saha izni verilmez. Bununla birlikte 23/10/2019 tarih ve 30927 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce saha izni verilen
özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahalarına da ortak olamazlar ve bu sahaları devir
alamazlar.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında kişinin;
a) Kan hısımları;
1) Birinci derece kan hısımları; kişinin çocukları (evlat edinilenler dahil), kişinin anne
ve babası,
2) İkinci derece kan hısımları; kişinin kardeşleri, kişinin torunları, kişinin büyük annesi
ve büyük babası,
3) Üçüncü derece kan hısımları; kişinin kardeşlerinin çocukları (yeğenler), kişinin
dayısı, kişinin amcası, kişinin halası, kişinin teyzesi,
b) Kayın hısımları;
1) Birinci derece kayın hısımları; eşinin annesi ve babası,
2) İkinci derece kayın hısımları; eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce), eşinin
büyük annesi ve büyük babası,
3) Üçüncü derece kayın hısımları; eşinin kardeşlerinin çocukları (kayın, baldız ve
görümce çocukları), eşinin dayısı, eşinin amcası, eşinin halası, eşinin teyzesi,
özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışması yapamazlar.
(4) Müracaat sırasında gerçek kişilerden Bakanlık personeli, eşi ve bunların üçüncü
dereceye kadar olan kan ve kayın hısımları olmadığına dair beyan alınır.
Müracaat ve hak sahipliğinin tespiti, izin raporu
– (1) 23/10/2019 tarih ve 30927 sayılı Resmi Gazete'de MADDE 5 yayımlanarak
yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliğinde belirtilen tarih ve hükümler çerçevesinde,
Devlet ormanlarındaki özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya müracaatlarında,
a) Gerçek kişilerin müracaatı;
1) Özel ağaçlandırma veya özel imar-ihya çalışması yapmak üzere saha izni talebinde
bulunan gerçek kişiler, söz konusu sahaya ait serbest orman mühendisi veya ormancılık
bürolarınca hazırlanmış meşcere haritası ve koordinat özet çizelgesi, ikametgâh belgesi ve
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
4 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
nüfus cüzdanı sureti ile birlikte, Bakanlık çalışanı, eşi ve bunların üçüncü dereceye kadar olan
kan ve kayın hısımı olmadığına, 50 hektardan fazla özel ağaçlandırma sahası izni olmadığına,
başvuru bedelinin geri iade edilmeyeceğinin bilindiğine, özel ağaçlandırma sahası izni
verildiği takdirde yıllık arazi kullanım bedeli ödeyeceğine, müracaat sahasının teknik, idari ve
hukuki yönden özel ağaçlandırmaya engel bir durumu olması durumunda izne konu
edilemeyeceğinin bilindiğine dair beyanı (Ek-2A) dilekçelerine (Ek-1) ekleyerek ilgili orman
işletme müdürlüğüne müracaat ederler.
2) Orman köyü nüfusuna kayıtlı olup, müracaat tarihi itibariyle en az son bir yıldır o
köyde ikamet eden kişilerin, ikamet ettikleri ve nüfusuna kayıtlı oldukları köy mülki hudutları
içerisindeki orman arazilerine yapacakları müracaatlarda, yukarıdaki belgelere ilave olarak bu
şartları taşıdığına dair beyanı (Ek-2B ) başvuru dilekçesine (Ek-1) eklerler.
3) Birden fazla kişinin ortak olarak özel ağaçlandırma veya özel imar-ihya talebinde
bulunması halinde; başvuru dilekçesinde tüm müracaatçıların adı soyadı, T.C. numarası, adres
ve imzaları ile tebligatın kimin adına yapılacağı hususu belirtilmelidir.
b) Tüzel kişilerin müracaatı;
1) Özel ağaçlandırma veya özel imar-ihya çalışması yapmak üzere saha izni talebinde
bulunan şirketler, söz konusu sahaya ait serbest orman mühendisi veya ormancılık bürolarınca
hazırlanmış meşcere haritası ve koordinat özet çizelgesi ile birlikte, şirketin ortakları arasında
Bakanlık çalışanı, eşi ve bunların üçüncü dereceye kadar olan kan ve kayın hısımı olmadığına,
başvuru bedelinin geri iade edilmeyeceğinin bilindiğine, özel ağaçlandırma sahası izni
verildiği takdirde yıllık arazi kullanım bedeli ödeyeceğine, müracaat sahasının teknik, idari ve
hukuki yönden özel ağaçlandırmaya engel bir durumu olması durumunda izne konu
edilemeyeceğinin bilindiğine dair beyanı (Ek-2C) dilekçelerine (Ek-1) ekleyerek ilgili orman
işletme müdürlüğüne müracaat ederler.
2) Özel ağaçlandırma veya özel imar-ihya çalışması yapmak üzere saha izni talebinde
bulunan şirketler haricindeki diğer tüzel kişiler, söz konusu sahaya ait serbest orman
mühendisi veya ormancılık bürolarınca hazırlanmış meşcere haritası ve koordinat özet
çizelgesi ile birlikte, başvuru bedelinin geri iade edilmeyeceğinin bilindiğine, özel
ağaçlandırma sahası izni verildiği takdirde yıllık arazi kullanım bedeli ödeyeceğine, müracaat
sahasının teknik, idari ve hukuki yönden özel ağaçlandırmaya engel bir durumu olması
durumunda izne konu edilemeyeceğinin bilindiğine dair beyanı (Ek-2D) dilekçelerine (Ek-1)
ekleyerek ilgili orman işletme müdürlüğüne müracaat ederler. Özel ağaçlandırma ve özel
imar-ihya gayesi ile müracaatta bulunan tüzel kişiliğe sahip şirket ve holdingler ticaret ve/veya
sanayi odasından, vakıf, dernek ve tarımsal kalkınma kooperatifleri gibi tüzel kişilikler de faal
olduklarına dair yetkili mercilerden yıl içerisinde almış oldukları belge ile birlikte imza
sirkülerini ayrıca müracaat dilekçelerine eklerler.
3) Köy tüzel kişiliği adına yapılan tüm müracaatlarda kaymakamlık tarafından
onaylanmış köy kararı istenir.
4) Belediye tüzel kişiliklerinde müracaat, belediye başkanı veya belediye meclisince
yetkilendirilen kişiler tarafından yapılır.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
5 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
5) Kamu kurum ve kuruluşlarında müracaat, birim amiri veya birim amirinin yetki
verdiği kişi tarafından, diğer tüzel kişiliklerde ise (şirket, holding, dernek, vakıf vb.) yönetim
kurulunun yetki verdiği kişi tarafından yapılır. Yetki belgesi dilekçeye eklenir.
(2) İşletme müdürlüğünce müracaatın alınması;
a) İşletmesince müracaatlar, müracaatın alındığı tarih ve saat belirtilmek suretiyle
işletme müdürlüğünün gelen evrak kayıt defterine kaydedilir. İlgili görevli tarafından
müracaatçılara, tarih, saat ve sıra numarasının belirtildiği müracaat alındı belgesi (Ek-3)
verilir.
b) Müracaatlar; gerçek kişilerin kendileri veya vekilleri, tüzel kişilerde ise tüzel kişiliği
temsil eden yetkili veya vekili tarafından yapılır. Vekil tarafından yapılacak müracaatlarda
noter tasdikli vekâletname istenir. Vekâletnamelerin, özel ağaçlandırma ve özel imar ihya
müracaatında bulunabileceği ve bu maksatla yapılacak müracaatlardaki iş ve işlemleri
yapmaya yetkili olduğu hususunu belirten hüküm içermesi gerekir.
(3) İlk müracaatçı tespitinin yapılması;
a) Müracaatlar işletme müdürlüğünce, işletme müdür yardımcısı başkanlığında en az 3
teknik personelden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir.
b) Değerlendirmede müracaat dosyalarına ait koordinatlar komisyon tarafından sayısal
ortama aktarılarak müracaat sahalarının kapalı poligonları oluşturulur. Müracaat sahalarının
mülkiyeti ve yeri, amenajman planındaki meşcere tipi, alanı, kesinleşmiş orman sınırları
içerisinde kalıp kalmadığı, bu tamimin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendinde
belirtilen alanlardan olup olmadığı, bir başka özel ağaçlandırma müracaatıyla çakışıp
çakışmadığı, müracaat evraklarının tam olup olmadığı, kültür, turizm koruma ve gelişim
bölgeleri, turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlar ile doğal, tarihi ve arkeolojik sit
alanları içerisinde olup olmadığı gibi hususlar değerlendirilir.
Bütün bu değerlendirmelerin ardından gelen evrak kayıt numarası dikkate alınarak ilk
müracaatçı tespit tutanağı (Ek-4) düzenlenir.
c) Söz konusu sahaya tek müracaatın olması durumunda müracaatçı adına, birden fazla
müracaatın olması durumunda ise ilk müracaatçı adına, ilk müracaatçıya verilen sahanın bir
kısmını kapsayan başka bir müracaatın olması durumunda ise ilk müracaatçının müracaatı
dışında kalan kısım için o sahaya müracaat eden ilk müracaatçı adına, başvuru bedelini
yatırmaları koşulu ile işlemler devam ettirilir. Değerlendirme sonucunda uygun görülmeyen
diğer müracaatlar işlemden kaldırılarak ilgililere tebliğ edilir.
d) Genel Müdürlük tarafından her yıl ocak ayında belirlenen başvuru bedeli,
müracaatçının adı, ne için yatırıldığı, müracaat edilen sahanın şefliği ve bölme numarası
belirtilerek müracaatçılar tarafından müracaata konu sahanın bulunduğu yerdeki işletme
müdürlüğünün bağlı bulunduğu orman bölge müdürlüğünün özel bütçe muhasebe birimine ait
hesabına yatırılır.
(4) Hak sahipliğinin tespiti;
Özel ağaçlandırma veya özel imar ihyaya konu sahanın;
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
6 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
a) Orman köyü mülki hudutları içerisinde kalmaması durumunda ilana gerek
duyulmadan ilk müracaatçı adına hak sahipliği tutanağı (Ek-5) tanzim edilir.
b) Orman köyü mülki hudutları içerisinde kalması ve müracaatçının da söz konusu
sahanın bulunduğu orman köyü nüfusuna kayıtlı olup, müracaat tarihi itibariyle en az son bir
yıldır o köyde ikamet eden kişi olması halinde ilk müracaatçı adına hak sahipliği tutanağı
(Ek-5) tanzim edilir. Ortak yapılacak müracaatlarda ortakların her birinin aynı şartı taşıması
gerekir.
c) Müracaata konu edilen orman alanının orman köyü mülki hudutları içerisinde
kalması ve müracaatçının da o köy nüfusuna kayıtlı ve o köyde ikamet eden kişi olmaması
durumunda ise söz konusu sahanın bulunduğu köyde ilan (Ek-6A) yapılır.
1) İlan; müracaata ait bilgilerin yer aldığı ilan tutanağının işletme müdürlüğünce 7 gün
süre ile ilgili orman köyünün birden fazla uygun yerlerine asılması suretiyle yapılır (Ek-6A)
ve bu durum aynı gün ilgili köy muhtarlığına ayrıca yazılı olarak bildirilir. İlan süresi
bitiminde, özel ağaçlandırma sahasına ait müracaatın o köyde ilan edildiğine dair tutanak
(Ek-6B) düzenlenir.
2) İlgili köyden yapılacak müracaatlar, ilan süresi içerisinde ilgili orman işletme
müdürlüğüne, ikametgâh belgesi, nüfus kayıt örneği ve müracaat tarihi itibariyle son bir yıl
süreyle ilgili köyde oturduklarına dair belgeyle birlikte, Bakanlık çalışanı, eşi ve bunların
üçüncü dereceye kadar olan kan ve kayın hısımı olmadığına, 50 hektardan fazla özel
ağaçlandırma sahası izni olmadığına, başvuru bedelinin geri iade edilmeyeceğinin bilindiğine,
özel ağaçlandırma sahası izni verildiği takdirde yıllık arazi kullanım bedeli ödeyeceğine,
müracaat sahasının teknik, idari ve hukuki yönden özel ağaçlandırmaya engel bir durumu
olması durumunda izne konu edilemeyeceğinin bilindiğine dair beyanı (Ek-2B) dilekçelerine
(Ek-1) ekleyerek yapılır.
3) İlan süresi içerisinde söz konusu sahaya ilgili orman köyü nüfusuna kayıtlı ve
müracaat tarihi itibariyle son bir yıl süreyle o köyde ikamet eden tek bir kişi müracaat ederse
bu kişi, bu şartları taşıyan birden fazla kişinin müracaat etmesi halinde ise müracaat eden
kişiler arasında çekilen kura sonucunda belirlenen kişi geçici hak sahibi olarak tespit edilir.
4) Kura çekilişi, ilanın bitiş tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yapılır. İşletme
müdürlüğünce, kura çekilişinin yapılacağı yer, tarih ve saat ile birlikte yatırmaları gereken
başvuru bedeli müracaatçılara yazılı olarak tebliğ edilir. (Ek-7)
5) Müracaatçıların kuraya katılabilmeleri için başvuru bedelini yatırdıklarına dair belge
ile birlikte bildirilen yer ve saatte kendilerinin veya noter onaylı özel yetki belgesine sahip
temsilcilerinin bulunmaları zorunludur.
6) Kura çekilişi için bölge müdürlüğünce; ağaçlandırma şube müdürü başkanlığında,
işletme müdür yardımcısı ve ilgili orman işletme şefi/ağaçlandırma ve toprak muhafaza
şefinden oluşacak en az 3 kişilik komisyon kurulur. Kura çekilişi müracaatçıların huzurunda
komisyon marifetiyle yapılarak geçici hak sahibi olarak tespit edilir. (Ek-8)
7) İlan edilen köyde geçici hak sahibi olarak belirlenen müracaatçının özel
ağaçlandırma/özel imar ihya yapacağı sahaya ait serbest orman mühendisi veya ormancılık
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
7 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
bürolarınca hazırlanmış meşcere haritası ve koordinat özet çizelgesini 15 günlük süre
içerisinde idareye teslim etmesi durumunda hak sahibi olarak belirlenir, etmemesi durumunda
ise ilk müracaatçı adına hak sahipliği tutanağı (Ek-5) tanzim edilir ve ilgilisine bildirilir.
(5) İzin raporunun tanzimi;
a) Müracaata konu sahanın idari, teknik ve hukuki yönden özel ağaçlandırmaya uygun
olması durumunda, bölge müdürlüğünce kurulan bölge müdür yardımcısı başkanlığında,
ağaçlandırma/silvikültür şube müdürü, işletme müdür yardımcısı, işletme şefi, ağaçlandırma
ve toprak muhafaza şefi ve kadastro ve mülkiyet şefinden oluşan değerlendirme komisyonu
tarafından tanzim edilen izin raporu (Ek-9), uygun görülmesi halinde bölge müdürlüğünce
onaylanır. İzin raporu hak sahipliği tespit tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün
içerisinde düzenlenir.
b) Değerlendirme komisyonu tarafından müracaat sahasının idari, teknik ve hukuki
yönden özel ağaçlandırmaya engel bir durumunun tespiti halinde, bu husus işletme
müdürlüğünce müracaat sahibine gerekçeleri ile birlikte hak sahipliği tespit tutanağının
düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.
c) Bölge müdürlüğünce hazırlanan izin raporu, Genel Müdürlüğe gönderilir ve Genel
Müdürlükçe değerlendirilir. Uygun görülmesi halinde uygulama projesi yapılması istenir.
(6) Devlet ormanlarındaki özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahaları için yıllık arazi
kullanım bedeli alınmasına, saha tesliminden sonraki yılın ekim ayında başlanır.
(7) Arazi kullanım bedeli tür ve alan büyüklüğüne göre her yıl ocak ayında Genel
Müdürlükçe belirlenir. Belirlenen bu bedel her yıl güncellenir ve ekim ayı sonuna kadar proje
sahiplerince özel ağaçlandırma veya özel imar-ihyaya konu sahanın bulunduğu yerdeki
işletme müdürlüğünün bağlı bulunduğu orman bölge müdürlüğünün özel bütçe muhasebe
birimine ait hesabına defaten yatırılır. Yıllık arazi kullanım bedelini iki yıl üst üste yatırmayan
proje sahibinin uygulama projesi ve saha izni iptal edilir.
(8) Arazi kullanım bedeli, 23 Ekim 2019 tarih ve 30927 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümlerine göre devlet ormanlarında hak sahipliği
tespit edilip saha izni verilen, özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya projelerine izin müddeti
boyunca uygulanır.
(9) Arazi kullanım bedelini süresi içerisinde yatırmayan proje sahiplerinden bu bedel,
kanuni gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
(10) Hızlı gelişen türlerle, asgari 10 hektar sahada yapılacak özel ağaçlandırma
müracaatları ilan edilmeksizin ilk müracaatçı adına hak sahipliği tutanağı tanzim edilir. Diğer
iş ve işlemler bu maddede belirtildiği şekilde yürütülür.
(11) Sahipli arazilerde özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya müracaatları; müracaat
sahasına ait tapu belgesi ve tapu sınırlarının gösterildiği koordinatlı harita dilekçeye eklenerek
fiziki veya e-devlet üzerinden orman idaresine yapılır.
(12) Başvuru bedeli maktu olup her yıl Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Orman
köyü nüfusuna kayıtlı olup o köyde ikamet edenlerden bu bedelin yarısı alınır. Alınan başvuru
bedelleri iade edilmez.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
8 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
(13) Devlet ormanlarında Bakanlık personeline, eşine ve bunların üçüncü dereceye
kadar olan kan ve kayın hısımlarına özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya gayesiyle saha izni
verilmez.
(14) Gerçek veya tüzel kişilerce iş bu Yönetmelik kapsamındaki özel ağaçlandırma ve
özel imar-ihya çalışmalarının mümkün olduğu sahalarla ilgili bilgi veya belge talebinde
bulunulması durumunda, özel ağaçlandırma ve özel imar ihya yapılabilecek sahalara ait bilgi
ve belgeler talep tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde orman idaresince ilgililerle
paylaşılır.
Devlet ormanlarında projelendirme, saha izni ve saha teslimi
- (1) İşletme müdürlüğü, hak sahibinden izin raporuna MADDE 6 uygun olarak en geç
60 gün içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna (Ek-10A, Ek-10B,
Ek-10C) uygun uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister.
Uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek
süre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde
izin raporu bölge müdürlüğünce iptal edilir.
(2) İşletme müdürlüğü, uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda
inceleyerek onay için bölge müdürlüğüne gönderir. Uygulama projesi uygun bulunması
halinde bölge müdürü tarafından onaylanır.
(3) İnceleme neticesinde, uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi
durumunda, proje ilgiliye iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesi
istenir. Bu süre içerisinde de projenin eksik teslim edilmesi halinde, hak sahipliği iptal edilir.
(4) Uygulama projesinin bir nüshası arşivlenmek üzere, izin raporu ve ekleri ise
Bakanlıkça verilecek saha izni için Genel Müdürlüğe gönderilir. İzin raporu ve eklerinin
Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde onaylı uygulama projesinde belirtilen
tür/türlerin idare süresi boyunca Bakanlıkça saha izni (Ek-11, Ek-12) verilir.
(5) Ancak 23/10/2019 tarih ve 30927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ağaçlandırma
Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce saha izni verilen ve hızlı gelişen türlerle
uygulama yapılan özel ağaçlandırma sahalarında, tür değişikliğine gidilmeden proje revizesi
yapılması kaydıyla, verilen izin süresi boyunca idare süresine bakılmaksızın uygulamalar
devam ettirilir.
(6) Bölge müdürlüğünce saha izin oluru, onaylı uygulama projesi ile birlikte işletme
müdürlüğüne gönderilir. İşletme müdürlüğünce ilgiliye projenin onaylandığı ve 30 gün
içerisinde taahhüt senedinin (Ek-13A) verilmesi gerektiği hususu yazılı olarak tebliğ edilir.
Taahhüt senedinin verilmesine müteakip, saha üzerinde boşaltılması gereken orman emvali
yok ise 15 gün içinde, boşaltılması gereken orman emvali var ise 60 gün içinde ilgili orman
işletme müdürlüğünce boşaltılarak saha teslimi (Ek-15A) yapılır. Saha tesliminden itibaren 90
gün içerisinde işe başlanması (Ek-18) istenir.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
9 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
(7) Kamu kurum ve kuruluşlarından, köy tüzel kişiliklerinden ve belediyelerden
alınacak taahhüt senetlerinde noter onayı istenmez. Bunların haricindeki gerçek ve tüzel
kişilerden alınacak taahhüt senetlerinin noter onaylı olması gerekir.
(8) Devlet ormanlarındaki özel ağaçlandırma ve özel imar ihya çalışmalarında verilen
süre içerisinde idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde taahhüt senedinin verilmemesi ve
işe başlanılmaması veya işe başlanılmadan vazgeçilmesi halinde saha izinleri ve uygulama
projeleri iptal edilir.
(9) Teslim edilmeyen sahada projelendirme çalışmaları dışında herhangi bir faaliyette
bulunulamaz.
(10) Özel ağaçlandırma ve özel imar ihyaya konu sahaların davaya konu edilmesi
durumunda; İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda saha izin oluru verilse dahi sahada
çalışma yapılabilmesi için davaya ilişkin temyiz kararı beklenecektir.
Hazine arazilerinde müracaat, projelendirme ve saha teslimi
(1) Mülkiyeti Hazineye ait olan arazilerde, gerçek MADDE 7 – ve tüzel kişilerce
yapılacak özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı çalışmalarına ait
müracaat, saha tespit ve izin işlemleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce bu maksatla
çıkarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.
(2) Müracaata konu saha hazine arazisi ise, işletme müdürlüğü, ön izin sahibinden
Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlıkça verilen ön izne göre Genel
Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna (Ek-10A, Ek-10B, Ek-10C) uygun olarak,
uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister.
(3) İşletme müdürlüğü, uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda
inceler. İnceleme neticesinde, uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi
durumunda proje ilgililere iade edilerek uygun görülecek süre içerisinde eksikliklerin
giderilmesi istenir.
(4) İşletme Müdürlüğünce uygun görülen uygulama projesi onay için bölge
müdürlüğüne gönderir. Uygulama projesi, uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından
onaylanarak işletme müdürlüğüne gönderilir. İşletme müdürlüğünce onaylı uygulama
projesinin bir nüshası, ön tahsis veya kiralama işlemi için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün
bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimine gönderilerek ilgiliden taahhüt senedinin (Ek-13B) ve
saha teslim tutanağının (Ek-15B) işletme müdürlüğüne teslimi istenir.
(5) İkinci fıkrada belirtilen işlemler Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı
bulunduğu Bakanlık tarafından verilen ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde yapılır.
(6) Uygulama projesinin ön izin süresi içerisinde teslim edilmemesi halinde işletme
müdürlüğü tarafından bu durum ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu
Bakanlık taşra birimine bildirilir.
(7) Kira sözleşmesi ve saha tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu
Bakanlıkça, onaylı uygulama projesine dayanılarak yapılır.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
10 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
(8) Saha teslimi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra
birimince yapılır.
(9) İşletme müdürlüğünce ilgiliye, saha tesliminden itibaren 90 gün içerisinde işe
başlanması tebliğ edilir.
(10) Hazine arazilerindeki özel ağaçlandırma sahalarının, yapılan kadastro çalışması
neticesinde orman sınırları içerisine alınması halinde; izin sahibinin talebi olması durumunda
söz konusu özel ağaçlandırma sahasına kira sözleşmesi/saha tahsisinin yapıldığı tarihten
itibaren orman idaresi tarafından yeniden izin verilerek iş ve işlemler devam ettirilebilir.
Sahipli arazilerde müracaat, projelendirme
– (1) Sahipli arazilerde özel ağaçlandırma ve özel imar-MADDE 8 ihya müracaatları;
müracaat sahasına ait tapu belgesi ve tapu sınırlarının gösterildiği koordinatlı harita dilekçeye
eklenerek fiziki veya e-devlet üzerinden orman idaresine yapılır.
(2) Sahipli arazinin mülkiyeti hisseli ise; hissedarlardan hissedarı oldukları sahada
projede kullanılacak türlerin idare müddeti sonuna kadar özel ağaçlandırma veya özel
imar-ihya yapılabileceğine dair noter onaylı muvafakatname istenir.
(3) Kiralama yolu ile yapılacak özel ağaçlandırmalarda noter onaylı kira sözleşmesine
kiralamanın, özel ağaçlandırma veya özel imar-ihya gayesi ile yapıldığı ve kira süresinin
projede belirtilen türlerin idare müddeti sonuna kadar olduğu hususu belirtilir.
(4) İşletme müdürlüğü müracaatçıdan Genel Müdürlükçe belirlenen proje
dispozisyonuna (Ek-10A, Ek-10B, Ek-10C) uygun olarak en geç 60 gün içerisinde uygulama
projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimi için yazılı tebligatta bulunur.
Uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek
süre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de işletme müdürlüğüne teslim
edilmemesi halinde müracaatın yok hükmünde sayılacağı ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
(5) İşletme müdürlüğü, müracaatçının uygulama projesini tesliminden itibaren en geç
30 gün içinde arazide ve büroda inceler. İnceleme neticesinde, uygulama projesinde herhangi
bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgiliye iade edilerek tespit edilen eksikliklerin
30 gün içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre içerisinde de projenin eksik teslim edilmesi
halinde, müracaat yok hükmünde sayılır.
(6) İşletme müdürlüğünce uygun görülen uygulama projesi onay için bölge
müdürlüğüne gönderilir ve uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından onaylanır.
(7) İşletme müdürlüğünce ilgiliye projenin onaylandığı yazılı olarak tebliğ edilerek
tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde noter onaylı taahhüt senedinin (Ek:13C) verilmesi ve
taahhüt senedinin işletme müdürlüğüne verilmesini müteakip 90 gün içerisinde işe başlanması
istenir.
(8) Verilen süre içerisinde idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde taahhüt
senedinin verilmemesi ve işe başlanmaması veya vazgeçilmesi halinde uygulama projesi bölge
müdürlüğünce iptal edilir.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
11 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
(9) Özel ormanlarda yapılacak özel ağaçlandırma veya özel imar- ihya müracaatları
bölge müdürlüğüne yapılır. Bölge Müdürlüğü tarafından, müracaatın uygun görülmesi halinde
projelendirmeye ait iş ve işlemler aynı sahipli arazilerde olduğu gibi yürütülür.
Projelendirmeye ait diğer hususlar
- (1) Uygulama projeleri düzenlenirken işletme şefliği sınırları MADDE 9 baz alınır.
Ormanlık alanlar, hazine arazileri ve sahipli araziler için uygulama projeleri ayrı ayrı
düzenlenir. Aynı işletme şefliği sınırları içerisinde, aynı gerçek veya tüzel kişiliğe aynı anda
birden fazla ormanlık alan için izin verilmiş ise ya da aynı gerçek veya tüzel kişiliğe aynı anda
birden fazla hazine arazisi için ön tahsis veya kiralama yapılmış ise veya birden fazla sahipli
araziler için tek bir müracaatta bulunulmuş ise; bunlar için tek bir uygulama projesi tanzim
edilebilir.
(2) Özel ağaçlandırma veya özel imar-ihyaya konu sahaların farklı işletme müdürlüğü
veya farklı işletme şefliği sınırlarında kalması durumunda, izin raporu ve uygulama projesi
müştereken yapılabilir. Müştereken yapılan uygulama projelerinde projenin takibi ve
izlenmesi büyük parçaya sahip işletme şefliği tarafından yürütülür.
(3) Ormancılık büroları projelendirilecek sahayı, yetişme muhiti şartlarına göre etüt
ederek değerlendirir.
(4) Uygulama projesinin tanzimi aşamasında hak sahibinin talep ettiği tür veya türlerin
yetişme muhiti şartları nedeniyle söz konusu sahada kullanılmasına imkan bulunmaması
halinde; ormancılık büroları, hak sahibi ile irtibata geçerek sahada kullanılabilecek türler
hakkında bilgi verir. Hak sahibinin, ormancılık bürolarınca kendisine bildirilen sahaya uygun
türlerden bir veya birkaçının kullanılmasına rıza göstermesi halinde uygulama projesi tanzim
edilir. Aksi takdirde uygulama projesi düzenlenmeden izin raporu bölge müdürlüğünce iptal
edilir. Bu şekilde yapılan iptal işleminden dolayı orman idaresi sorumlu değildir.
(5) Her uygulama projesine işletme müdürlükleri tarafından her yıl için sıra numarası
verilir. Örneğin; Adıyaman ÖA.20.1 (Adıyaman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2020 yılı 1 inci özel
ağaçlandırma projesi), Mersin ÖİH.20.2 (Mersin Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2020 yılı 2
inci özel imar-ihya projesi) gibi
(6) Uygulama projeleri izin sahipleri tarafından ormancılık bürolarına tanzim ettirilir.
Uygulama projeleri, ormanlık ve sahipli arazilerde 5 (beş), hazine arazilerinde 6 (altı) takım
olarak düzenlenir. Projeler ve eklerinin kaydedildiği CD, uygulama projesine eklenmelidir.
(7) Ormancılık bürolarınca tanzim edilen uygulama projeleri proje sahibi tarafından
işletme müdürlüğüne dilekçe ekinde teslim edilir. Projenin İşletme müdürlüğü tarafından
teslim alındığına dair, proje sahibine alındı belgesi verilir.
(8) Orman bölge müdürlüklerince onaylanan uygulama projelerinin bir sureti
arşivlenmek üzere bilgi amaçlı Genel Müdürlüğe gönderilir.
(9) Orman bölge müdürlükleri tarafından mart, haziran, eylül ve aralık aylarının son
haftalarında "Özel Ağaçlandırma Çalışmalarına Ait Bilgi Cetveli" (Ek-14) düzenlenerek Genel
Müdürlüğe gönderilir.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
12 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
(10) Uygulama projelerine ait yatırım giderleri cetveli (Ek:19) Bakanlık "İhaleli Birim
Fiyatları" veya ilgili diğer Bakanlıklar tarafından yayımlanan birim fiyatlar kullanılarak
düzenlenir.
(11) Talep edilmesi ve orman idaresinin uygun görmesi halinde idari, hukuki ve teknik
nedenlerle saha izinlerinde veya uygulama projelerinde revizyona gidilebilir. Revizyon
projeleri ormancılık büroları tarafından tanzim edilir. Köy tüzel kişiliklerine ait revizyon
projeleri, talep etmeleri halinde bedelsiz olarak orman idaresi tarafından da tanzim edilebilir.
(12) Toprak örnekleri ve sulama suyu örneği (sulama yapılacak suyun kaynağından)
proje yapımcısı teknik personel tarafından alınır.
(13) Toprak örnekleri, 10 hektara kadar (on hektar dahil) en az bir adet, 10 hektardan
büyük alanlarda ise arazinin yapısına göre uygun yerlerde her 10 hektar için en az bir adet
olacak şekilde açılan profillerden alınır. Orman idaresi tarafından gerekli görüldüğü taktirde
ek profil açtırılabilir.
(14) Toprak analizi tüm türler için, sulama suyu analizi ise sulama şartı öngörülen
türler için istenir.
(15) Ceviz, badem ve kavak türleri ile yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya
projelerinde, idare müddeti sonuna kadar su açığının olduğu dönemlerde sulama yapma
zorunluluğu vardır. 3,0 hektarın üzerindeki sahalarda sulama suyu kaynağı sahanın içerisinde
olmalı ya da cazibe, motopomp, boru hattı gibi tesisler ile sahaya getirilmelidir. 3,0 hektar ve
altındaki sahalarda sulama, tanker ile taşınarak da yapılabilir. Sulama ile ilgili hususlar
uygulama projesinde ve taahhüt senedinin özel şartlar bölümünde belirtilmelidir.
(16) Toprak ve su analizleri (Ek-20) öncelikle Genel Müdürlüğümüze ait toprak
laboratuarlarında veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait toprak laboratuarlarında ya da özel
sektöre ait toprak laboratuarlarında yaptırılabilir.
(17) Toprak analiz raporlarında; tuzluluk, total kireç, ph değerleri ile bünye analizi
(kum, kil ve toz oranları) belirtilmelidir. İhtiyaç halinde aktif kireç değeri istenir. Sulama suyu
analiz raporunda ise; tuz ve ph değerleri ile sulama suyu sınıfı belirtilir. Tespit edilen bu
değerler, proje tanziminden önce orman idaresi teknik personelleri ve ormancılık bürosu
personelleri ile beraber genel ormancılık esasları çerçevesinde değerlendirilir.
(18) Toprak ve sulama suyu analiz giderleri uygulama projesi sahibi tarafından
karşılanır.
(19) Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında kullanılacak türlerin dikim
aralıkları tamim ekindeki "Aralık-Mesafe Cetveline" ( Ek-16) uygun olarak belirlenir.
(20) Uygulama projeleri onaylanmadan saha teslimi yapılmaz, teslim edilmeyen sahada
projelendirme çalışmaları dışında herhangi bir faaliyette bulunulamaz.
(21) Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında izin sahasının büyük olması
ya da çalışmalar için kalan sürenin (yılsonuna) yetersiz olması gibi hallerde teknik ve
ekonomik nedenlerden dolayı arazi hazırlığı ve dikim çalışmaları en fazla iki yılda bitirilecek
şekilde planlanabilir. İş programı da buna göre düzenlenir.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
13 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
Özel Ağaçlandırma ve Özel İmar İhya Sahalarının İzne Konu Edilmesi
– (1) Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahalarının MADDE 10 tamamının veya bir
bölümünün Orman Kanunu'nun 16 ve 17 nci maddelerine göre izne konu edilebilir. Bu
durumda;
a) Projeye esas yatırım giderleri cetvelinde belirtilen proje/revize proje yapım bedeli,
tesis bedeli, sulama tesisatı, koruma, havuz, depo, hangar, amenajman planı yapım bedeli gibi,
bütün iş kalemlerine ait giderler, Bakanlık birim fiyatları veya ilgili diğer Bakanlıklar
tarafından yayımlanan güncel birim fiyatların kullanılması suretiyle hesaplanır.
b) Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahasının, izne konu toplam alanından sonra
geriye kalan kısmının 0,5 hektardan küçük olması durumunda proje sahibi gerçek veya tüzel
kişinin talebi halinde bu kısımda hesaba dâhil edilerek proje iptal edilebileceği gibi istemesi
halinde projeye devam da edebilir.
c) Hesaplanan miktar, Orman Kanunu'nun 16 ve 17 nci maddesine göre izin verilen
gerçek veya tüzel kişiler ile özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya proje sahibi gerçek veya
tüzel kişilere iadeli taahhütlü olarak bildirilir. Proje sahibince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün
içerisinde ilgili bedelin yatırılacağı banka hesap numarasını orman idaresine bildirmesi istenir.
ç) İzne konu özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahası için kredi veya hibe
kullanılmış ise, krediye/hibeye esas yatırım giderleri cetvelinden kullandırılan hibe veya
krediye karşılık gelen kısım, bedelin geri alındığı yılın birim fiyatlarına göre hesaplanır.
Hesaplanan bu bedelin, Orman Kanunu'nun 16 ve 17 nci maddesine göre izin verilen gerçek
veya tüzel kişilerce faizsiz olarak "ilgili orman bölge müdürlüğünün özel bütçe muhasebe
birimine ait hesabına" tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yatırılması istenir.
d) Adına izin verilen gerçek veya tüzel kişi, hesaplanan tutarın geriye kalan kısmını,
özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya proje sahibi gerçek veya tüzel kişinin hesabına aktarır,
ilgili makbuzu idareye ibraz eder.
e) Adına izin verilen gerçek veya tüzel kişiden Orman Kanununun 16 ve 17 nci
maddesine göre izne konu, özel ağaçlandırma ve özel imar- ihya sahaları ile ilgili sonraki
aşamada oluşacak her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul edeceğine dair noter tasdikli
taahhütname alınır.
f) Adına izin verilen gerçek veya tüzel kişiden alınan taahhütnameden sonra, söz
konusu özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahalarına ait saha izni iptal edilir. Özel
ağaçlandırma ve özel imar-ihya proje sahibi gerçek veya tüzel kişinin, Orman İdaresince
hesaplanan ve izin sahibince yatırılması öngörülen bedeli kabul etmemesi durumunda, bu
durum Orman İdaresince tutanakla belgelenir ve re 'sen izin verilir.
g) Kurumca hesaplanan güncel yatırım giderleri değeri gerçek veya tüzel kişiliğin
hesabına yatırılmakla birlikte, özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya proje üzerinde
değerlendirilebilir emval bulunan proje sahalarındaki emvalin, proje sahibi tarafından ayrıca
değerlendirilmek istenmesi durumunda, Orman Kanununun 16 ve 17 nci maddesine göre izin
verildiğine dair yazının proje sahibine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde saha boşaltılır. Bu
bent kapsamında yapılacak uygulamalarda 3,0 hektar ve üzerindeki odun üretimine dayalı özel
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
14 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahalarının mevcut Amenajman Planlarına göre yapılacak
Olağanüstü Hasılat Eta Raporu düzenlenerek kesim yapılır. 3,0 hektardan küçük veya odun
üretimi maksadı dışındaki Amenajman planı gerekmeyen özel ağaçlandırma sahalarında ise
Özel Ağaçlandırma Sahası Üretim Raporu (Ek-21) düzenlenir. Özel ağaçlandırma ve özel
imar-ihya proje sahibi, tarafından 30 gün içerisinde değerlendirilmeyen emvaller ile ilgili
tasarruf orman idaresine aittir.
ğ) Adına izin verilen gerçek veya tüzel kişiliğin izne konu saha üzerindeki bir kısım
ağacın korunmasını istemesi durumunda, korunması istenen ağaçlara tekabül eden emval
bedeli orman idaresi tarafından Orman Genel Müdürlüğü'nün dikili ağaç satışı ile ilgili meri
mevzuat hükümlerine uygun olarak ayrıca hesaplanır ve bu bedelin izin verilen gerçek veya
tüzel kişi tarafından özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya proje sahibi gerçek veya tüzel kişiye
ödenmesi sağlanır.
Saha büyüklüğü
– (1) Devlet ormanlarında ve sahipli arazilerde; özel ağaçlandırma MADDE 11 ve özel
imar-ihya çalışmalarında alt sınır 0,5 hektar, Hazine arazilerinde ise 2,0 hektardır. Ancak,
Hazine arazilerinde imar planı içinde kalan ve ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan sahalarda
2,0 hektar saha büyüklüğü aranmaz.
(2) Hazine ve sahipli arazilerde gerçek ve tüzel kişilere bir defada en fazla 300 hektar
saha için özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya izni verilebilir.
(3) Devlet ormanlarında, özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında saha izni
üst sınırı gerçek kişiler için 50 hektardır. Devlet ormanlarından 50 hektar ve üstü saha izni
verilmiş gerçek kişilere bu sahaları devretmiş olsalar dahi yeniden özel ağaçlandırma ve özel
imar-ihya gayesi ile saha izni verilmez.
(4) 23/08/2012 tarih ve 28390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
yönetmelikten önce saha izni alan gerçek kişiler, üst sınır aranmaksızın tesis edilmiş özel
ağaçlandırma ve özel imar ihya sahalarını diğer gerçek kişilere devir edebilirler.
(5) Devlet ormanlarında, özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında tüzel
kişiler için saha izni üst sınırı olmayıp her bir müracaat alanı 300 hektardan fazla olamaz.
(6) Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya gayesi ile tahsis edilmiş veya kiralanmış olan
sahalarda, sonradan meydana gelen idari veya hukuki nedenlerle yapılacak saha
revizyonlarında alt sınır aranmaz.
Saha, proje ve iş programı revizyonu
MADDE 12- Saha, proje ve iş programı aşağıdaki durumlarda ve şekilde revize edilir.
(1) Saha revizyonu; sahanın küçültülmesi halinde yapılabilir. Saha büyültülmesi için
saha revizyonu yapılmaz. Ancak, saha tesliminden sonra teslim edilen sahanın sınırları esas
alınarak, yeni koordinatların tespiti maksadı ile yapılan hassas ölçümler neticesinde saha
büyüklüğünde kısmi bir artışın söz konusu olması halinde saha büyütülmesi için saha
revizyonu yapılabilir. Proje uygulamaları esnasında; teknik, hukuki nedenler, idarece kabul
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
15 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
edilebilir mazeretler veya ilgilinin talebinden dolayı sahanın bir kısmının iptali istenerek saha
revizyonu talebinde bulunulabilir. Bu durumda;
a) Devlet ormanlarında izin verilmiş yerlerdeki saha revizyonlarında, revizyonun izin
sahibi tarafından talep edilmesi halinde iznin iptali ve devamı istenen kısımların üzerinde
gösterildiği alana ait serbest orman mühendisi veya ormancılık bürolarınca hazırlanmış
meşcere haritası ve koordinat özet çizelgesi (6 derecelik memleket koordinatları) dilekçeye
eklenerek işletme müdürlüğüne müracaat edilir.
1) Saha revizyonunun orman idaresi tarafından istenmesi halinde ise iznin devamı ve
iptali istenen kısımların üzerinde gösterildiği serbest orman mühendisi veya ormancılık
bürolarınca hazırlanmış meşcere haritası ve koordinat özet çizelgesi (6 derecelik memleket
koordinatları) işletme müdürlüğü tarafından izin sahibinden ayrıca istenir.
2) İşletme müdürlüğünce revizyon müracaatının değerlendirilmesi ve saha revizyonuna
ait gerekçe raporunun tanzim edilmesi için işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili
işletme şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi ve/veya kadastro ve mülkiyet şefi ya
da teknik personelden oluşan en az 3 kişilik komisyon kurulur.
3) Komisyon tarafından revizyon talebinin uygun görülmesi halinde revizyona ait
gerekçe raporu tanzim edilerek saha revizyonu için bölge müdürlüğüne gönderilir.
4) Yetki devri ile saha izin yetkisi verilen bölge müdürlüklerinde saha revizyonu
talebinin uygun görülmesi halinde revize saha izin oluru verilir.
5) Saha izin yetkisi olmayan bölge müdürlüklerinde ise saha revizyon talebinin bölge
müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde gerekçe raporu ve ekleri Genel Müdürlüğe
gönderilir ve saha revizyonu talep edilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde revize
saha izin oluru verilir ve revize izin oluru bölge müdürlüğüne gönderilir.
6) Bölge müdürlükleri tarafından revize saha izin olurları ilgili işletme müdürlüklerine
gönderilerek saha revizyon oluruna göre uygulama projesinin revize edilmesi istenir.
7) İşletme müdürlüğü tarafından izin sahibinden saha revizyonuna uygun olarak,
sahada daha önce yapılan ve yapılacak çalışmalardan da bahsedilerek sahanın fiili durumuna
göre revize uygulama projesinin en geç 60 gün içerisinde ormancılık bürolarına tanzim
ettirilerek teslimi istenir.
8) Revize uygulama projesinin verilen sürede işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi
durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Revize uygulama projesinin idarece kabul
edilebilir mazeretler haricinde verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde, izin
sahibinin talebi ile yapılmış saha revizyonlarında revize saha izin olurunun, orman idaresinin
isteği ile yapılmış saha revizyonlarında ise saha izni ve uygulama projesinin iptali için işletme
müdürlüğü bölge müdürlüğüne teklifte bulunur.
9) İşletme müdürlüğünce, revize uygulama projeleri tesliminden itibaren en geç 30 gün
içinde arazide ve büroda incelenir. İnceleme neticesinde, revize uygulama projesinde herhangi
bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen
eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre içerisinde de projenin eksik teslim
edilmesi halinde, saha izni ve uygulama projesi iptal edilir.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
16 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
10) İşletme müdürlüğünce uygun görülen revize uygulama projeleri onay için bölge
müdürlüğüne gönderilir.
11) Revize uygulama projeleri bölge müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde
onaylanır ve işletme müdürlüğünce ilgiliye revize projenin onaylandığı yazılı olarak
bildirilerek 30 gün içinde revizyona göre noter onaylı taahhüt senedinin (Ek-13A) verilmesi
istenir. Saha teslim tutanağı yenilenir.
12) Verilen süre içerisinde taahhüt senedinin verilmemesi halinde saha izinleri ve
revize uygulama projeleri iptal edilir.
b) Hazine Arazilerinde;
1) Hazine arazilerinden tahsis edilmiş/kiralanmış yerlerdeki saha revizyonlarında,
revizyonun tahsis sahibi/kiracı tarafından talep edilmesi halinde tahsisin/kiranın iptali ve
devamı istenen kısımların üzerinde gösterildiği, serbest orman mühendisi veya ormancılık
bürolarınca hazırlanmış meşçere haritası ve koordinat özet çizelgesi (6 derecelik memleket
koordinatları) dilekçeye eklenerek işletme müdürlüğüne müracaat edilir.
2) Saha revizyonunun orman idaresi tarafından istenmesi halinde ise tahsisin/kiranın
devamı ve iptali istenen kısımların üzerinde gösterildiği, orman mühendisi veya ormancılık
bürolarınca hazırlanmış meşçere haritası ve koordinat özet çizelgesi (6 derecelik memleket
koordinatları) işletme müdürlüğü tarafından tahsis sahibinden/kiracıdan istenir.
3) İşletme müdürlüğünce revizyon müracaatının değerlendirilmesi veya saha
revizyonuna ait gerekçe raporunun tanzim edilmesi için işletme müdür yardımcısı
başkanlığında, ilgili işletme şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi ve/veya kadastro
ve mülkiyet şefi ya da teknik personelden oluşan en az 3 kişilik komisyon kurulur.
4) Komisyon tarafından revizyon talebinin uygun görülmesi halinde revizyona ait
gerekçe raporu tanzim edilir.
5) Gerekçe raporu işletme müdürlüğünce saha revizyonu için ilgili Milli Emlak Genel
Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimine gönderilir. Saha revizyonu talebinin
uygun görülmesi halinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra
birimi tarafından saha revizyonuna ait iş ve işlemler yapılarak işletme müdürlüğüne bilgi
verilir.
6) İşletme müdürlüğü tahsis sahibinden/kiracıdan sahada daha önce yapılan ve
yapılacak çalışmalardan da bahsedilerek sahanın fiili durumuna göre revize uygulama
projesini en geç 60 gün içerisinde ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister.
7) Revize uygulama projesinin verilen sürede işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi
durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Revize uygulama projesinin idarece kabul
edilebilir mazeretler haricinde verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde, saha
revizyonu tahsis sahibinin/kiracının talebi ile yapılmış ise revize saha izninin, orman
idaresinin isteği ile yapılmış olan saha revizyonlarında ise bu durum ilgili Milli Emlak Genel
Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimine bildirilerek saha izni/kira
sözleşmesinin iptali istenir. Saha tahsisi/kira sözleşmesi iptal edildikten sonra uygulama
projesi bölge müdürlüğünce iptal edilir.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
17 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
8) İşletme müdürlüğünce, revize uygulama projesi en geç 30 gün içinde arazide ve
büroda incelenir. İnceleme neticesinde, revize uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin
tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün
içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre içerisinde de projenin eksik teslim edilmesi halinde,
saha izni ve uygulama projesi iptal edilir.
9) İşletme müdürlüğünce uygun görülen revize uygulama projeleri onay için bölge
müdürlüğüne gönderilir.
10) Revize uygulama projesinin uygun bulunması halinde bölge müdürlüğü tarafından
onaylanır ve onaylı revize projenin iki nüshası işletme müdürlüğü tarafından Milli Emlak
Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimine gönderilir. İlgili Milli Emlak
Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimi tarafından saha teslim tutanağı
revize uygulama projesine göre yenilenerek işletme müdürlüğüne gönderilir. İşletme
müdürlüğünce ilgiliye 90 gün içerisinde noter onaylı taahhüt senedinin (Ek-13B) yenilenerek
teslim edilmesi gerektiği yazılı olarak bildirir.
11) Süresi içerisinde taahhüt senedinin verilmemesi halinde kira sözleşmesi/saha
tahsisi ve revize uygulama projeleri iptal edilir.
c) Sahipli arazilerde;
1) Revizyonu istenen saha sahipli arazi ise, proje sahibi revizyona konu sahanın
devamını ve iptalini istediği kısımların üzerinde gösterildiği kroki veya harita ile koordinat
özet çizelgesini (6 derecelik memleket koordinatları) dilekçesine ekleyerek işletme
müdürlüğüne müracaat eder. Revizyonun orman idaresi tarafından istenmesi halinde ise,
devamı ve iptali istenen kısımların üzerinde gösterildiği kroki veya harita ile koordinat özet
çizelgesi (6 derecelik memleket koordinatları) işletme müdürlüğü tarafından proje sahibinden
istenir.
2) İşletme müdürlüğünce revizyon müracaatının değerlendirilmesi veya saha
revizyonuna ait gerekçe raporunun tanzim edilmesi için işletme müdür yardımcısı
başkanlığında, ilgili işletme şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi ve/veya kadastro
ve mülkiyet şefi ya da teknik personelden oluşan en az 3 kişilik komisyon kurulur.
3) Komisyon tarafından revizyon talebinin uygun görülmesi halinde saha revizyonu
için gerekçe raporu hazırlanarak bölge müdürlüğüne gönderilir. Revizyon talebi bölge
müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, işletme müdürlüğünden revize uygulama projesinin
tanzim ettirilmesi istenir.
4) İşletme müdürlüğü proje sahibinden, sahada daha önce yapılan ve yapılacak
çalışmalardan da bahsedilerek sahanın fiili durumuna göre revize uygulama projesini en geç
60 gün içerisinde ormancılık bürolarına tanzim ettirerek idareye teslimini ister.
5) Revize uygulama projesinin verilen sürede işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi
durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Revize uygulama projesinin idarece kabul
edilebilir mazeretler haricinde verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde, proje
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
18 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
revizyonu ilgilinin talebi doğrultusunda istenmiş ise, proje revize talebi işlemden kaldırılır,
orman idaresinin isteği doğrultusunda yapılacak olan proje revizyonlarında ise uygulama
projesinin iptali için işletme müdürlüğü bölge müdürlüğüne teklifte bulunur.
6) İşletme müdürlüğünce revize uygulama projesi en geç 30 gün içinde arazide ve
büroda incelenir. İnceleme neticesinde, revize uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin
tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün
içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre içerisinde de projenin eksik teslim edilmesi halinde,
uygulama projesi iptal edilir.
7) İşletme müdürlüğünce uygun görülen revize uygulama projesi onay için bölge
müdürlüğüne gönderilir. Revize uygulama projesinin uygun bulunması halinde bölge
müdürlüğü tarafından onaylanır ve işletme müdürlüğünce ilgiliye revize projenin onaylandığı
yazılı olarak bildirilerek 30 gün içinde revizyona göre noter onaylı taahhüt senedinin (Ek-13C)
verilmesi istenir.
8) Verilen süre içerisinde taahhüt senedinin verilmemesi halinde revize uygulama
projesi iptal edilir.
(2) İş programı revizyonu;
a) Sahanın geç teslim edilmesi veya idarece kabul edilebilir mazeretlerden ya da
ilgilinin talebinden dolayı iş programı revize edilebilir. Bunun için izin sahibi işletme
müdürlüğüne gerekçeleri ile birlikte müracaat eder.
b) İş programı revize talebinin değerlendirilmesi için işletme müdür yardımcısı
başkanlığında, ilgili işletme şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefinden oluşan
komisyon kurulur. İş programı, revizyon talebinin uygun görülmesi halinde gerekçe raporu
hazırlanarak yeni iş programı ile birlikte bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğü
tarafından revize iş programı talebinin uygun görülmesi halinde, işletme müdürlüğü ilgiliye
yazılı olarak bilgi verir.
c) İş programı revizyonlarında uygulama projelerinin revize edilmesine ve taahhüt
senedinin yenilenmesine gerek yoktur.
(3) Proje Revizyonu
a) Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında; saha miktarında değişiklik
yapılmadan projede yer alan tesislerde, türlerde, aralık-mesafelerde, çalışılacak alan
miktarında, uygulanacak teknik metotlarda değişiklik yapılması veya alt tür tesis edilmek
istenmesi durumunda orman idaresinin isteği ya da ilgilinin talebinden dolayı uygulama
projesi revize edilebilir. Bunun için izin sahibi işletme müdürlüğüne gerekçeleri ile birlikte
müracaat eder.
b) Revize talebi işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili işletme şefi, varsa
ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi tarafından kurulan komisyon tarafından incelenir ve
talebin uygun görülmesi halinde işletme müdürlüğü, ilgiliden sahada daha önce yapılan ve
yapılacak çalışmalardan da bahsedilerek sahanın fiili durumuna göre revize uygulama
projesini en geç 60 gün içerisinde ormancılık bürolarına tanzim ettirerek idareye teslimini
ister.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
19 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
c) İşletme müdürlüğünce, revize uygulama projesi en geç 30 gün içinde arazide ve
büroda incelenir. İnceleme neticesinde, revize uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin
tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün
içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre içerisinde de projenin eksik teslim edilmesi halinde,
uygulama projesi iptal edilir.
ç) İşletme müdürlüğünce uygun görülen revize uygulama projesi onay için bölge
müdürlüğüne gönderilir. Revize uygulama projesi uygun bulunması halinde bölge müdürlüğü
tarafından onaylanır ve işletme müdürlüğünce ilgiliye revize projenin onaylandığı yazılı
olarak bildirilir. Ayrıca, Hazine arazilerindeki uygulama projelerindeki revizyonlarda işletme
müdürlüğünce ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra
birimine bilgi verilir ve onaylı revize uygulama projesinin iki nüshası gönderilir.
d) Bu şekilde yapılan revizyonlarda taahhüt senedinin ve saha teslim tutanağının
yenilenmesine gerek yoktur. Ancak sulama zorunluluğu bulunan türlerden herhangi birisiyle
tür değişikliği yapılmış olması durumunda taahhüt senedi yenilenir veya ek taahhüt senedi
alınır.
Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilecek türler
– (1) Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları; MADDE 13 tamim ekindeki
özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya yapılabilecek türlere ait tabloda (Ek-17) belirtilen ağaç ve
ağaççıklar ile saf veya karışık olarak yapılabilir.
a) Devlet ormanı sayılan yerlerde;
1) Odun dışı orman ürünü veren ve ormanlarda tabii olarak yetişen ağaç, ağaççık ve
floraların tohumu, fidanı ve aşılı fidanlarının veya aynı türlerin aşı kalemlerinin kullanımı ile
özel ağaçlandırma çalışmalarına izin verilebilir.
2) Özel ağaçlandırma çalışmalarında projesinde belirtilmesi kaydıyla odun veya odun
dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türlerinin altında alt tür olarak; tıbbi, aromatik,
yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.
3) Projesinde belirtilmesi kaydıyla izin alanının % 5'ini geçmemesi şartıyla özel
ağaçlandırma çalışmalarında açık alanlarda, biyolojik çeşitliliği korumak maksadıyla
ekolojisine uygun tıbbi, aromatik, soğanlı ve yumrulu bitkilerin yetiştirilmesine izin
verilebilir.
4) Projesinde belirtilmesi kaydıyla izin alanının % 10'unu geçmemesi şartıyla teknik
olarak özel ağaçlandırmaya uygun olmayan yerlerde saha bütünlüğünü sağlamak ve biyolojik
çeşitliliği korumak maksadıyla tıbbi, aromatik, soğanlı ve yumrulu bitkilerin yetiştirilmesine
izin verilebilir.
5) Tesis edilen özel ağaçlandırma sahalarında erozyonun önlenmesi, toprağın
korunması ve ıslah edilmesi, toprağın bitki besin elementleri bakımından zenginleştirilerek
verim gücünün arttırılması gayesi ile fidan aralarında kapalılık teşekkül edinceye kadar otsu
bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
20 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
b) Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde odun ve odun dışı orman ürünü veren
orman ağaç, ağaççık ve flora türleri ile saf veya karışık yapılacak özel ağaçlandırma
çalışmalarına izin verilebileceği gibi, bu türlerle yapılan ağaçlandırmaların altında projesinde
belirtilmesi kaydıyla; tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler ile her türlü tarım
ürünlerinin yetiştirilmesine izin verilebilir.
(2) Sadece alt tür yetiştirmek gayesiyle saha izni/kiralama yapılamaz. Alt türlerin
yetiştirilmesi, özel ağaçlandırma çalışmaları kapsamında yapılabilir.
(3) Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında sahaya dikilecek yabancı
menşeili çeşitlerden ülkemizde sertifikalı üretimi yapılanlar kullanılabilir.
(4) Alt tür ekimi veya dikimi, mevcut fidanların en az 50 cm yarıçapındaki alanı
dışında yapılır. Ekim veya dikim yapılacak alt tür, dikilen ana türün gelişimini
engellememelidir.
(5) Alt tür yetiştirilecek olan özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya uygulama
projelerinde kullanılacak alt türlerin, dikim veya ekim aralık mesafeleri, miktarı, alanı gibi
hususlar proje metninde izah edilerek projede yer alan tablolarda ve haritalarda
gösterilmelidir.
Özel imar-ihya çalışma esasları
– (1) Özel imar-ihya çalışmaları; bozuk veya verimsiz MADDE 14 orman alanlarında,
Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde mevcut türlerden gerekenlerin korunması ile birlikte
canlandırma kesimi, aşılama, boşlukların imar-ihyaya uygun, türlerle ekimi, dikimi veya aşılı
fidanlarının kullanımı ile verimli hale dönüştürülmesidir.
(2) Özel imar-ihya çalışmaları tamim ekindeki özel imar-ihyaya konu türlere ait
tabloda (Ek-17) belirtilen ağaç ve ağaççıklar ile yapılabilir.
(3) Özel imar-ihya uygulama projesinin düzenlenmesi için;
a) İmar-ihyaya konu türlerin sürgün verme kabiliyetinde olması,
b) Aşılama yapılacak türün sahadaki karışıma katılma oranının % 10 ve üzerinde
olması gerekir. Aşılama yapılacak türün sahadaki karışıma katılma oranının % 10'un altında
olması durumunda, özel ağaçlandırma uygulama projeleri içerisinde aşılama planlanabilir.
(4) İmar-ihya çalışmalarında;
a) Sadece aşılama yapılacak ise mutlak toprak derinliği aranmaz, fizyolojik derinliğin
yeterli olmasına dikkat edilir. Şayet boşlukların dikim yolu ile doldurulması gerekiyor ise
fidanların dikileceği yerlerde mutlak ve fizyolojik toprak derinliği aranır.
b) Diri örtü temizliği veya sürgün kontrolü sadece aşılama veya canlandırma kesimi
yapılacak fertlerin etrafında yapılabilir.
c) Dikim ya da ekim yapılacak alanlarda tam alanda makineli veya işçi ile arazi
hazırlığı yapılabilir.
ç) İmar-ihyaya konu bozuk veya verimsiz orman alanlarında mevcut türlerden
gerekenler korunur, aşılanır, orman içi boşluk alanlar, bölgede tabii olarak yetişen türlerle
ekim, dikim ve aşılama suretiyle imar-ihya edilerek doldurulabilir.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
21 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
d) Boşluklara tamim ekindeki özel ağaçlandırma çalışmalarında kullanılabilecek
türlerle saf veya karışık olarak ekim ya da dikim yapılabilir.
e) Özel imar-ihya çalışmalarında ana türün altında alt tür olarak, tıbbi, aromatik,
yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.
Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahalarında yapılabilecek tesisler
– (1) Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya sahalarında uygulama MADDE 15 projelerinde
belirtilmesi şartıyla;
a) Ormanlık alanlarda; üretim, işleme, bakım ve koruma gayeli konteyner, karavan,
prefabrik bekçi evi, taşınabilir tuvalet, hangar- depo, su deposu, sulama ve yangın havuzu, su
isale hattı, su kuyusu, don kırıcı tesisler, elektrik tesisleri ve B tipi tali orman yolu yapılmasına
izin verilebilir. İzinler, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 57 nci maddesine göre yapılan saha
izinleri ile birlikte özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya kapsamı dahilinde verilir ve bunun
için herhangi bir bedel alınmaz. Ancak, özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için
talep edilen tesislerin izin alanının dışında kalması durumunda verilecek izinler 6831 sayılı
Orman Kanunu'nun 17 nci maddesine göre değerlendirilir.
1) Hangar-depolar; temel kullanılmadan toprak veya demirli ya da demirsiz beton
zemin üzerine, özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahaları için, makine ve ekipmanlar ile
malzemelere korunaklı bir alan sağlamak, elde edilecek ürün için işleme, muhafaza ve
depolama vazifesi görmek ve sahada çalışan kişilere barınma ve korunaklı bir alan oluşturmak
maksadıyla her bir bölümü 250 m2 den fazla olmamak kaydıyla, geçici olarak yapılan ve
toplamda 2.000 m2'yi geçmeyen prefabrik tesislerdir.
2) Hangar-depoların büyüklüğü, saha miktarı, makine ve ekipmanlar ile malzemelerin
korunması, elde edilecek odun dışı ürünlerin işlenmesi, depolanması ve muhafazası dikkate
alınarak belirlenir ve uygulama projesinde ayrıca belirtilir.
3) Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahalarında en fazla iki adet taşınabilir
konteyner veya karavan konulabilir.
4) Bekçi evi; 10 hektar ve üzerindeki özel ağaçlandırma ve özel imar ihya sahalarında,
toprak veya demirli ya da demirsiz beton zemin üzerine, özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya
sahaları için koruma ve sığınma maksadıyla, ahşap imalattan olmak şartıyla, prefabrik olarak
yapılan ve çatı dâhil yüksekliği 4,5 metreyi (hmax ? 4,5 m), çatı yüksekliği 1,8 metreyi, alanı
ise 100 m2'yi geçmeyen, zemin üzerindeki tek katlı geçici tesislerdir. Bekçi evi birden fazla
yapılamaz.
5) Sulama havuzu, su deposu, su kuyusu, su isale hattı ve damlama-sulama tesisleri
sulama şartı öngörülen ağaçlandırma sahalarının su ihtiyacının karşılanması ve yangınla
mücadele için tesis edilebilir. Sulama havuzu ve su depoları toprak zemin üzerine polietilen,
fiberglas ve galvanizli çelik kullanılarak, sahanın topoğrafik yapısına, büyüklüğüne ve
sulanacak fidan miktarına uygun olarak yapılmalıdır.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
22 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
6) Sulama havuzları 100 hektara kadar olan sahalarda en fazla 3.000 m3' ü, 100
hektardan fazla olan sahalarda ise 5.000 m3'ü aşmayacak şekilde bir veya birden fazla
yapılabilir ve projesinde belirtilir.
7) Ancak, heyelan riski bulunan ve göçme ihtimali olan zemin üzerinde yapılacak
sulama havuzlarında, göçebilecek kısımların duvarını veya tabanını güçlendirmek gayesiyle,
projesinde belirtilmesi kaydıyla beton kullanılmasına izin verilebilir.
8) Elektrik tesisleri; hangar-depo, bekçi evi, taşınabilir tuvalet, karavan ve konteyner
gibi tesislerin aydınlatılması, sulama şartı olan sahalarda suyun başka yere nakli için
kurulacak tesisler için yapılabilir.
b) İmar planı dışında bulunan Hazine arazilerinde, proje sahası yatay alanının % 0,1
(binde bir)'ine kadar, onaylı uygulama projesinde yer alması kaydıyla projeye uygun sabit
olmayan seyyar nitelikteki prefabrik yapı vb. yapılaşmaya izin verilebilir. Bu miktar 3.000 m2
'yi geçemez.
c) Sahipli arazilerde özel ağaçlandırma veya özel imar-ihyaya konu saha 3,0 hektar ve
üzerinde ise; proje sahası yatay alanının % 6 sına kadar ağaçlandırma, bakım, koruma ve
üretim hizmetlerinde kullanılmak üzere, ağaçlandırma faaliyetlerinin özendirilmesine yönelik
sosyal maksatlı yapılaşma izni verilebilir. 3,0 hektarın altındaki sahipli arazilerde ise % 6
yapılaşma oranına bağlı kalınmaksızın sahipli arazilerde alt sınır olan 0,5 hektara kadar
yapılaşma izni verilebilir.
(2) Tesis edilmiş ve kredi kullanılmış olan 3,0 hektarın altındaki sahalarda, 0,5 hektara
kadar yapılaşma istenmesi durumunda yapılaşmaya konu edilen alan miktarına tekabül eden
kredi bedeli yasal faiziyle birlikte geri alınır.
(3) Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahalarında yukarıda belirtilen tesislerin
yapılacağı yerler, taşınabilir konteyner veya karavanların konulacağı yerler, nitelikleri, ebatları
ve koordinatları projede belirtilerek yapılacak işler haritasında işaretlenmelidir.
(4) Bu tamimin yürürlüğe girdiği tarihten önce tesis edilmiş olan özel ağaçlandırma ve
özel imar-ihya sahalarında uygulama projeleri revize edildikten sonra bu maddede belirtilen
tesislerin yapılmasına izin verilebilir.
Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlıkların işletilmesi ve faydalanma
MADDE 16- (1) Odun üretimi maksadıyla yapılan 3,0 hektar ve üzerindeki özel
ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahaları Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman
Planlarının Düzenlenmesine Ait Usul ve Esaslara uygun olarak ormancılık bürolarının tanzim
edeceği faydalanmayı esas alan amenajman planlarına göre işletilir.
(2) Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahalarında amenajman planları, kapalılığın
teşekkülünden sonra sahipleri tarafından ormancılık bürolarına tanzim ettirilir.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
23 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
(3) Odun üretimi maksadı dışında yeşillendirme, rekreasyon ve gelir getirici türlerle
yapılan ve 3,0 hektarın altında kalan özel ağaçlandırma ve imar-ihya projeleri için amenajman
planı istenmez. Bu sahalara ait planlama ve faydalanma esasları uygulama projesinde
belirtilir.
(4) Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahalarından elde edilen her türlü orman
ürünleri ile özel fidanlıklarda üretilen fidanlar hak sahibi tarafından değerlendirilir.
(5) Faydalanmayı esas alan amenajman planları Genel Müdürlüğümüz tarafından
onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.
(6) Amenajman planını süresi içerisinde yaptırmayan gerçek ve tüzel kişiler işletme
müdürlüğünce ikaz edilerek bir yıl içerisinde amenajman planının düzenlenmesi istenir.
(7) Bu süre içerisinde amenajman planını tanzim ettirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin
saha izni/kira sözleşmesi ve uygulama projeleri iptal edilir.
Uygulama, izleme ve denetim
– (1) Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahaları işletme MADDE 17 müdürlüğünce
oluşturulan en az 3 teknik personelden oluşan denetim komisyonu marifetiyle veya ormancılık
bürolarınca oluşturulan 3 orman mühendisi tarafından tüm sahalar yılda en az bir defa kontrol
edilerek tamim ekinde bulunan "uygulama izleme cetveli" (Ek-22) tanzim edilir. Ayrıca her
saha için "inceleme raporu" düzenlenir.
(2) Denetim komisyonları; başkan ve iki teknik personel olmak üzere asgari üç kişiden
oluşur. Denetim komisyonlarında ilgili işletme şefi veya ağaçlandırma ve toprak muhafaza
şefi mutlaka olmalıdır.
(3) Komisyon veya ormancılık büroları tarafından düzenlenecek inceleme raporunda;
Ağaçlandırma Yönetmeliğine, tamim hükümlerine, taahhüt senedine, onaylı uygulama
projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun hareket edilip edilmediği
hususları belirtilir. Uygun hareket edilmediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler işletme
müdürlüğü tarafından yazılı olarak ikaz edilir ve uygun görülen süre içerisinde (bu süre 6
aydan fazla olamaz) ikazın gereğinin yerine getirilmesi istenir. İkazın gereğinin mücbir
sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirilmesi zorunludur.
(4) İşletme müdürlüğünce uygulama izleme cetvelleri ve varsa yapılan ikaz yazıları ile
birlikte ağaçlandırma veya ağaçlandırma ve silvikültür şube müdürlükleri tarafından
incelenmek üzere her yıl kasım-aralık ayları içerisinde bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge
Müdürlüğünce tespit edilen eksiklikler varsa bunların giderilmesi için işletme müdürlükleri
uyarılır.
(5) Hazine arazileri için düzenlenen uygulama izleme cetvellerinin bir örneği de ayrıca
ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimine gönderilir.
(6) Devlet ormanlarında yapılan özel ağaçlandırma ve özel imar- ihya sahalarına bina
yapılması veya tamim ekinde (EK:17) belirtilen türler haricinde başka türlerin dikimi-ekimi
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
24 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
gibi kanun, yönetmelik ve genel ormancılık esaslarına açıkça aykırı olan amaç dışı
kullanımlarda izin sahibi, işletme müdürlüğünce 30 günü geçmeyecek şekilde uygun görülen
süre sonuna kadar amaç dışı kullanımdan vazgeçilmesi hususunda yazılı olarak ikaz edilir.
(7) İkazın gereğinin, mücbir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirilmesi
zorunludur.
(8) Özel orman fidanlık sahaları fidanlık/işletme müdürlüğünce oluşturulan en az 3
teknik personelden oluşan denetim komisyonu marifetiyle veya ormancılık bürolarınca
oluşturulan 3 orman mühendisi tarafından yılda en az bir defa kontrol edilerek tamim ekinde
bulunan "özel orman fidanlığı uygulama izleme raporu" (Ek-23) tanzim edilir.
(9) Denetim komisyonları; başkan ve iki teknik personel olmak üzere asgari üç kişiden
oluşur. Denetim komisyonlarında ilgili fidanlık/işletme/ATM şefi mutlaka olmalıdır.
(10) Komisyon veya ormancılık büroları tarafından düzenlenecek inceleme raporunda;
Ağaçlandırma Yönetmeliğine, tamim hükümlerine, taahhüt senedine, onaylı uygulama
projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun hareket edilip edilmediği
hususları belirtilir.
(11) Fidanlık/İşletme müdürlüğünce uygulama izleme raporları ve varsa yapılan ikaz
yazıları ile birlikte ağaçlandırma veya ağaçlandırma ve silvikültür şube müdürlükleri
tarafından incelenmek üzere her yıl kasım-aralık ayları içerisinde bölge müdürlüğüne
gönderilir. Bölge Müdürlüğünce tespit edilen eksiklikler varsa bunların giderilmesi için
fidanlık/işletme müdürlükleri uyarılır.
(12) Hazine arazileri için düzenlenen uygulama izleme raporunun bir örneği de ayrıca
ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimine gönderilir.
(13) Ağaçlandırma Yönetmeliğine, tamim hükümlerine, taahhüt senedine, uygulama
projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun hareket etmediği tespit edilen
gerçek ve tüzel kişiler fidanlık/işletme müdürlüğü tarafından yazılı olarak ikaz edilir ve uygun
görülen süre içerisinde (bu süre 6 aydan fazla olamaz) ikazın gereğinin yerine getirilmesi
istenir. İkazın gereğinin mücbir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirilmesi
zorunludur.
(14) İkazın gereğini, mücbir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirmeyenlerin
saha izinleri/kira sözleşmeleri ve uygulama projeleri iptal edilir.
(15) Özel ağaçlandırma, özel fidanlık ve özel imar-ihya tesisi çalışmalarına ilişkin
teknik esaslar, ilgili mevzuata aykırı olamaz.
(16) Özel ağaçlandırma sahalarında bakım, özel imar-ihya sahalarında ise canlandırma
kesimi, aşılama ve bakım çalışmaları sonucu çıkabilecek orman ürünleri;
"Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları"nı düzenleyen 303 sayılı
tebliğ ile "Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlaması ile Üretim ve Satış
Esasları"nı düzenleyen 302 Sayılı Tebliği esasları çerçevesinde değerlendirilir.
Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel fidanlık izinlerinin ve projelerinin iptali
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
25 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
– (1) Ağaçlandırma Yönetmeliği'ne, bu tamim hükümlerine, MADDE 18 taahhüt
senedine, uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun hareket
etmeyenlerin, uygulama ve revize projeler ile taahhüt senetlerini süresi içerisinde teslim
etmeyenlerin, proje sahasını süresi içinde teslim almayanların, süresi içerisinde işe
başlamayanların, uygulama veya revize projelerindeki eksiklikleri süresi içerisinde
gidermeyenlerin, amenajman planlarını süresi içerisinde yaptırmayanların, kendi rızasıyla
taleplerinden vazgeçenlerin ve amaç dışı kullanımlar için yapılan ikazların gereğini idarece
kabul edilebilir mazeretler haricinde verilen süreler içinde yerine getirmeyenlerin, yıllık arazi
kullanım bedelini iki yıl üst üste yatırmayan proje sahiplerinin saha izinleri/kira sözleşmeleri
ve uygulama projeleri iptal edilir.
(2) Ormanlık alanlardaki saha izni ve uygulama projelerinin iptalleri için işletme
müdürlüklerince denetim komisyonu tarafından hazırlanan gerekçe raporu ve ikaz yazıları
bölge müdürlüğüne gönderilerek saha izninin ve uygulama projesinin iptali teklif edilir.
(3) Yetki devri ile saha izin yetkisi verilen bölge müdürlüklerinde, saha izni iptaline ait
iş ve işlemler ilgili bölge müdürlüğünce gerçekleştirilir. Saha izni iptal edilen gerçek ve tüzel
kişilerin uygulama projeleri de iptal edilir. Bölge müdürlüğü tarafından uygulama projesinin
iptal edildiği işletme müdürlüğüne bildirilerek saha iptal olurunun bir sureti işletmesine
gönderilir.
(4) Saha izin yetkisi olmayan bölge müdürlüklerinde ise ikaz yazıları ve denetim
komisyonu tarafından hazırlanan gerekçe raporu Genel Müdürlüğe gönderilerek saha izninin
iptali teklif edilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde saha izni iptal edilir ve iptal
oluru bölge müdürlüğüne gönderilir. Saha izni iptal edildikten sonra bölge müdürlükleri
tarafından uygulama projeleri de iptal edilir. Saha iptal olurunun bir sureti işletme
müdürlüğüne gönderilir ve uygulama projesinin iptal edildiği bildirilir.
(5) Hazine arazilerindeki saha tahsisi veya kira sözleşmelerinin iptali için denetim
komisyonu tarafından hazırlanan gerekçe raporu ve ikaz yazıları bölge müdürlüğüne
gönderilerek uygulama projesinin iptali teklif edilir. Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi
halinde proje iptal edilerek, işletme müdürlüğünden/fidanlık müdürlüğünden saha tahsisi veya
kira sözleşmelerinin iptali için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık
taşra birimine teklifte bulunulması istenir. İşletme müdürlüğü/fidanlık müdürlüğü tarafından
projenin iptal edildiği belirtilerek denetim komisyonu tarafından hazırlanan gerekçe raporu ile
ikaz yazıları Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimine
gönderilerek saha tahsisinin/kira sözleşmesinin iptali istenir. Saha tahsisi/kira sözleşmesi
iptallerinden sonra Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimi
tarafından işletme müdürlüğüne/fidanlık müdürlüğüne bilgi verilir.
(6) Sahipli arazilerde proje iptali için denetim komisyonu tarafından hazırlanan gerekçe
raporu ve ikaz yazıları bölge müdürlüğüne gönderilerek uygulama projesinin iptali teklif
edilir. Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde proje iptal edilerek işletme
müdürlüğüne/fidanlık müdürlüğüne bilgi verilir.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
26 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
(7) İşletme müdürlüğünce/fidanlık müdürlüğünce gerçek ve tüzel kişiliklere, saha
izinlerinin/kira sözleşmelerinin ve uygulama projelerinin iptal edildiği hususu 15 gün
içerisinde yazılı olarak bildirilir. İptal edilen projeye 11/01/2017 tarihinden önce hibe veya
kredi tahsisi yapılmış ise tahsisten kullandırılan miktar, yasal faizi ile birlikte hesaplanarak
toplam tutarın ilgili gerçek veya tüzel kişiden " ilgili orman bölge müdürlüğünün özel bütçe
muhasebe birimine ait hesabına" yatırılmasını ve yatırıldığına ilişkin dekontun bir suretinin
işletme müdürlüğüne teslimi istenir.
Hibe ve kredilendirme esasları
– (1) İdare tarafından onaylanan özel ağaçlandırma, MADDE 19 özel imar-ihya ve
özel orman fidanlıkları uygulama projeleri için talep halinde, 11/01/2017 tarih ve 29945 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin
Yönetmelik esaslarına göre hibe ve kredi verilebilir.
Saha devri, sahaya ortak alınması ve mirasçılara intikal
MADDE 20 - (1) Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlık kurulması
gayesiyle verilen izinler devredilebilir veya ortak alınabilir.
(2) İznin devredilmesi veya ortak alınması aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır.
a) İzin sahibi birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi ise; saha tesliminden sonra ortaklar
birbirlerine devir yapabilirler.
b) İzin sahibi, saha teslimi yapıldıktan sonra ortak alabilir. Alınan bu ortağa sahanın
devredilebilmesi için ilk saha tesliminden itibaren 2 yıl geçmesi ve sahanın başarılı olması
şartı aranır.
c) İzin sahibi tarafından iznin üçüncü şahıslara devredilebilmesi için ilk saha
tesliminden itibaren 3 yıl geçmesi ve sahanın başarılı olması şartı aranır.
ç) Ortaklık veya devir taleplerinde İşletme Müdürlüğünce oluşturulan komisyon
marifetiyle ortaklık veya devire konu edilen saha incelenir ve gerekçe raporu tanzim edilir.
d) Gerekçe Raporunda sahaya ait bilgiler saha başarısı, sahanın ilk teslim tarihi, kredi
kullanılıp kullanılmadığı gibi hususlara yer verilir.
(3) İzin sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından devir talebinde veya ortak alınması
talebinde bulunulması halinde;
a) Devir almak isteyen veya ortak olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin noter
onaylı dilekçeleri ile devretmek isteyen veya ortak almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin
noter onaylı dilekçeleri,
b) Devir almak isteyen veya ortak olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden alınacak
noter onaylı taahhüt senedi ile hibe veya kredi kullanılmış ise kullanılan kredi miktarı kadar
borç senedi veya hibe taahhüt senedi ya da gayrimenkul ipoteği,
ile işletme müdürlüğüne müracaat edilir.
(4) İşletme müdürlüğünce devir veya ortaklık talebinin uygun görülmesi halinde
ormanlık alanlardaki devir veya ortaklık talepleri bölge müdürlüğüne, hazine arazilerindeki
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
27 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
devir veya ortaklık talepleri Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra
birimine belgeleriyle birlikte gönderilir.
(5) Ormanlık alanlardaki devir talepleri Genel Müdürlükçe, hazine arazilerindeki devir
talepleri de Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlıkça değerlendirilir.
Değerlendirme neticesinde Genel Müdürlük tarafından uygun görülen devir oluru ile Milli
Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimi tarafından uygun görülen
devire göre düzenlenen kira sözleşmesi ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir.
(6) İşletme müdürlüğünce devir veya ortaklık olurlarına göre projelerin ilgili sahifeleri
yenilenerek proje dosyasına konulur. Ayrıca yenilenen kısımların birer sureti sahanın
mülkiyetine göre, bölge müdürlüğüne ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu
Bakanlık taşra birimine gönderilir. Yenilenen kısımların birer sureti ayrıca arşivlenmek üzere
bilgi amaçlı Genel Müdürlüğe gönderilir.
(7) Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya maksadıyla izin
verilen sahalar orman idaresi haricindeki gerçek ve tüzel kişilere devredilemez ve bu sahalara
ortak alınamaz. 6360 sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan köy ve beldelerin bağlandıkları
belediyelere devredilen başarılı özel ağaçlandırma sahaları, belediye tarafından teslim
alındıktan sonra, istemeleri ve Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde orman idaresine
devir edilebilir. Orman idaresine devri yapılacak sahanın Hazine arazisi olması halinde Milli
Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlığın ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.
(8) Bu Yönetmelik veya mülga ağaçlandırma yönetmelikleri kapsamında özel
ağaçlandırma ve özel imar-ihya gayesi ile köy ve belde tüzel kişiliklerine izin verilen sahalar
bu maddenin ikinci fıkrasındaki (a), (b) ve (c) bentlerine bağlı kalınmaksızın gerçek veya tüzel
kişilere devredilebilir, bu sahalara ortak alınabilir. Ayrıca bu sahalar, köy ve belde tüzel
kişiliklerinin talepleri ve idarenin uygun görmesi halinde orman idaresine de devredilebilir.
Ancak bu sahalardan köy ve belde tüzel kişiliklerine Hazineden tahsis edilmiş olanlar Milli
Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlığın uygun görüşlerini müteakip Orman
Genel Müdürlüğü adına tahsis edilir.
(9) Özel ağaçlandırma sahaları bölünerek ortaklara veya üçüncü şahıslara
devredilemez. Ortaklar tüm sahadan müştereken sorumludurlar.
(10) Devlet ormanlarında izin, hazine arazilerinde kira sözleşmesi ve sahipli arazilerde
proje sahibinin ölümü halinde saha izni/kira sözleşmesi/proje sahibinin hakları ve
yükümlülükleri, mirasçılık belgesinde belirtilen mirasçılara devredilebilir.
(11) İşletme müdürlüğüne ölüm halinin resmi belgelerle bildirilmesinden sonra işletme
müdürlüğünce mirasçılık belgesinde belirtilen mirasçılara yapılacak tebligatlarda;
a) Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlık saha izni/kira
sözleşmesi/projesinin tüm mirasçılarca ya da diğer mirasçıların noter onaylı vekâletini alan bir
ya da birden fazla mirasçı tarafından devam ettirilebileceği,
b) Bir veya birden fazla mirasçının bu hakkından feragat ederek talipli olan diğer
mirasçılara bu hakkını devretmesinin mümkün olabileceği,
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
28 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
c) Mirasçılardan hiçbirinin özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlık saha
izni/kira sözleşmesi/projesini devam ettirmeye talipli olmaması halinde saha izni/kira
sözleşmesi/projesi ve yapılmışsa kredi tahsisi iptal edilerek, verilen kredinin yasal faizi ile
birlikte mirasçılardan tahsil edileceği,
hususları belirtilir.
(12) Devir almayı talep eden mirasçı veya mirasçılar;
a) Devir ile ilgili talep dilekçesi,
b) Noter onaylı taahhüt senedi,
c) Kredi kullandırılmış ise kullandırılan krediye karşılık borç senedi veya gayrimenkul
ipoteği,
ile işletme müdürlüğüne müracaat ederler.
(13) Devir talebinin uygun görülmesi halinde işletme müdürlüğünce bu maddede
belirtilen belgeler, ilgisine göre bölge müdürlüğüne, defterdarlığa veya mal müdürlüğüne
gönderilir. Ormanlık alanlardaki devir talepleri Genel Müdürlükçe, hazine arazilerindeki devir
talepleri de Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlıkça değerlendirilir.
Değerlendirilme neticesinde Genel Müdürlük tarafından uygun görülen devir oluru ile Milli
Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimi tarafından uygun görülen
devire göre düzenlenen kira sözleşmesi ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir. Sahipli
arazilerde ise mirasçılara devir işlemleri yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde işletme
müdürlüğünce değerlendirilip sonuçlandırılır.
(14) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, orman köyü nüfusuna kayıtlı olup da o köyde
ikamet eden gerçek kişiler, bulunduğu köy mülki hudutları içerisindeki Devlet ormanlarında
yapmış oldukları özel ağaçlandırma veya özel imar ihya sahalarını sadece ilgili orman köyü
nüfusuna kayıtlı olup, müracaat tarihi itibariyle en az son bir yıldır o köyde ikamet eden
kişilere devredebileceği gibi aynı şartları taşıyan kişileri bu sahalara ortak alabilir.
Özel orman fidanlığı çalışma esasları
(1) Özel orman fidanlığı müracaat ve projelendirme MADDE 21- ile ilgili hususlar
aşağıda belirtilmiştir.
a) Özel orman fidanlığı kurulabilecek sahalar
1) Hazine arazilerinde;
Milli Emlak Genel Müdürlüğünce bu maksatla çıkarılan mevzuat hükümleri
çerçevesinde belirtilen taşınmazlar.
2) Sahipli arazilerde;
Tapu senedi olan yerler.
b) Özel orman fidanlığı kurulamayacak sahalar
1) Hazine arazilerinde;
Milli Emlak Genel Müdürlüğünce bu maksatla çıkarılan mevzuat hükümleri
çerçevesinde,
belirtilen taşınmazlar.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
29 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
2) Sahipli arazilerde;
Tapu senedi olmayan yerler,
Üzerinde ipotek veya haciz bulunan yerler.
c) Özel orman fidanlığı kurabilecek gerçek ve tüzel kişiler
1) Kuruluş yapısında fidan üretimi yapabileceği belirtilen her türlü tüzel kişilikler,
2) Gerçek kişiler.
ç) Özel orman fidanlıklarında müracaat ve projelendirme
Özel orman fidanlığı kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; 31/7/2016 tarihli ve 29787
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme,
Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliğine göre kayıt sertifikası almak ve diğer
koşulları sağlamak suretiyle;
1) Hazine arazilerinde müracaat ve projelendirme:
Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak özel orman fidanlığı çalışmalarına ait müracaat,
saha tespit ve izin işlemleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce bu maksatla çıkarılan mevzuat
hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Fidanlık /İşletme müdürlüğü, ön izin sahibinden Milli Emlak Genel Müdürlüğünün
bağlı bulunduğu Bakanlıkça verilen ön izne göre Genel Müdürlükçe belirlenen proje
dispozisyonuna (Ek-24) uygun olarak uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim
ettirerek teslimini ister.
Fidanlık/işletme müdürlüğü, uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve
büroda inceler. İnceleme neticesinde uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit
edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek uygun görülecek süre içerisinde
eksikliklerin giderilmesi istenir. Verilen ek süre içerisinde de projenin eksik teslim edilmesi
halinde müracaatın yok hükmünde sayılacağı ilgiliye yazılı olarak bildirilir
Fidanlık/işletme müdürlüğünce uygun görülen uygulama projesi onay için bölge
müdürlüğüne gönderilir. Uygulama projesi, uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından
onaylanarak fidanlık/işletme müdürlüğüne, bir nüshası da bilgi için Genel Müdürlüğe
gönderilir.
Bölge müdürlüğünce onaylı uygulama projesinin bir nüshası ön tahsis veya kiralama
işlemi için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimine
gönderilerek ilgiliden (Ek-13B,Ek-15B )'de belirtilen noter onaylı taahhüt senedinin ve saha
teslim tutanağının fidanlık/işletme müdürlüğüne teslimi istenir.
Uygulama projesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık
tarafından verilen ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde yapılır.
Uygulama projesinin ön izin süresi (ek süre dahil) içerisinde teslim edilmemesi halinde
fidanlık /işletme müdürlüğü tarafından bu durum ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün
bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimine bildirilir.
Kira sözleşmesi ve saha tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu
Bakanlıkça, onaylı uygulama projesine dayanılarak yapılır.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
30 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
Saha teslimi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra
birimince yapılır.
Fidanlık/işletme müdürlüğünce ilgiliye, saha tesliminden itibaren 90 gün içerisinde işe
başlanması tebliğ edilir. Başlamadığı takdirde projenin iptal edileceği bildirilir.
2) Sahipli arazilerde müracaat ve projelendirme:
Müracaat sahasına ait tapu kayıt belgesi, tapu sınırlarının gösterildiği koordinatlı belge
ve saha kiralanmış ise noter onaylı kira sözleşmesi dilekçeye eklenerek fiziki veya e-devlet
üzerinden fidanlık müdürlüğüne, fidanlık müdürlüğünün olmadığı yerlerde işletme
müdürlüğüne müracaat yaparlar.
Fidanlık/işletme müdürlüğü, müracaatçıdan Genel Müdürlükçe belirlenen proje
dispozisyonuna (EK-24)'e uygun olarak en geç 60 gün içerisinde uygulama projesini
ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimi için yazılı tebligatta bulunulur. Uygulama
projesinin verilen sürede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre
verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de fidanlık/işletme müdürlüğüne
teslim edilmemesi halinde müracaatın yok hükmünde sayılacağı ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Fidanlık/işletme müdürlüğü, müracaatçının uygulama projesini tesliminden itibaren en
geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler. İnceleme neticesinde, uygulama projesinde
herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgiliye iade edilerek eksikliklerin 30
gün içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre içerisinde de projenin eksik teslim edilmesi halinde,
müracaat yok hükmünde sayılır.
Fidanlık/işletme müdürlüğünce uygun görülen uygulama projesi onay için bölge
müdürlüğüne gönderilir. Uygulama projesi, uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından
onaylanarak fidanlık/işletme müdürlüğüne bir nüshası da bilgi için Genel Müdürlüğe
gönderilir.
Fidanlık/işletme müdürlüğünce ilgiliye projenin onaylandığı yazılı olarak tebliğ
edilerek tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde noter onaylı taahhüt senedinin (EK-13B)
verilmesi ve taahhüt senedinin fidanlık/işletme müdürlüğüne verilmesini müteakip 90 gün
içerisinde işe başlanması istenir.
Verilen süre içerisinde idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde taahhüt senedinin
verilmemesi, işe başlanmaması veya vazgeçilmesi halinde uygulama projesi bölge
müdürlüğünce iptal edilir.
d) Projelendirmeye ait diğer hususlar
1) Özel fidanlık sahaları 0,2 hektar (2,0 dekar) dan küçük olamaz.
2) Eğimi %30'a kadar olan arazilerde özel fidanlık kuruluşuna izin verilebilir.
3) Özel fidanlığa konu sahipli arazinin mülkiyeti hisseli ise; hissedarlardan hissedarı
oldukları sahada en az 5 yıl veya proje süresi kadar özel orman fidanlığı yapılabileceğine dair
noter onaylı muvafakatname, vekâletname veya kira sözleşmesi istenir.
4) Birden fazla kişinin ortak olarak özel orman fidanlık kurma talebinde bulunması
halinde, başvuru dilekçesinde tüm müracaatçıların adı soyadı, T.C. Kimlik Numaraları, adres
ve imzalarının yanında ayrıca, tebligatın kim adına yapılacağı hususu belirtilir.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
31 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
5) Sahipli arazilerde kiralama yolu ile özel orman fidanlık kurulacak ise, noter onaylı
kira sözleşmesinde, kiralamanın özel orman fidanlığı gayesi ile yapıldığı ve kira süresinin en
az 5 (beş) yıl veya projede belirtilen süre kadar olduğu hususu belirtilir.
6) Özel orman fidanlık kurmak gayesiyle müracaatta bulunan tüzel kişiliğe sahip şirket
ve holding ise faal olduklarına dair Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alacakları belgeyi,
vakıf, dernek ve tarımsal kalkınma kooperatifleri faal olduklarına dair yetkili mercilerden
almış oldukları belgeyi, diğer tüzel kişilikler ise ilgili mercilerce düzenlenecek belgeyi ve ana
sözleşmeleri ile imza sirkülerini müracaat dilekçelerine eklerler.
7) Uygulama projeleri, izin sahipleri tarafından ormancılık bürolarına tanzim ettirilir.
Uygulama projeleri, sahipli arazilerde 5 (beş), hazine arazilerinde 6 (altı) takım olarak
düzenlenir. Proje ve eklerinin kaydedildiği CD ve özel orman fidanlığı kurulacak alanı
çevresiyle birlikte gösterecek en az 5 adet fotoğraf uygulama projesine eklenir.
8) Her uygulama projesi için fidanlık müdürlüğü, fidanlık müdürlüğü bulunmayan
bölge müdürlüklerinde işletme müdürlüğü bazında her yıl için sıra numarası verilir. Örneğin;
Ankara. ÖF.20.1 (Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü'ne ait 2020 yılı 1 inci özel orman
fidanlık projesi), fidanlık müdürlüğü bulunmayan bölge müdürlüklerinde; Düzce. ÖF.20.2
(Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2020 yılı 2 inci özel orman fidanlık projesi) gibi.
9) Orman bölge müdürlükleri tarafından aralık ayında "Özel Orman Fidanlığı
Uygulama İzleme Raporu" (Ek-26) düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir.
10) Aynı ilçe sınırları içinde kalmak şartıyla büyüklüğü 2 dekardan az olmayan ve
sınırları ayırıcı bir unsur (yol, dere, ırmak, kanal vb.) bulunan, birden fazla araziye ait özel
orman fidanlık projesi tek olarak düzenlenebilir.
11) Özel fidanlık tesisinde toprak örnekleri, bir hektarın altındaki alanlarda en az 1
adet, bir hektardan büyük alanlarda ise her hektar için en az bir veya sahanın durumuna göre
fidanlık müdürlüğü, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde
ilgili işletme müdürlüğü personellerinin uygun göreceği yerlerden yeterli sayıda alınır. Toprak
örneği alınan yerin koordinatları projede belirtilir.
12) Toprak profilleri 75 cm. eninde 100 cm. uzunluğunda ve 60 cm. derinliğinde
dikdörtgenler prizması şeklinde açılır. Toprak örnekleri açılan profillerin 0–30 cm. ve 30–60
cm. derinliklerinden, sulamada kullanılacak su örneği ise sulama yapılacak suyun
kaynağından ormancılık büroları tarafından alınır.
13) Alınan toprak ve su örnekleri, yetiştirilmesi planlanan fidan listesi ile birlikte
(Ek-25)'de belirtilen toprak ve su analiz raporlarındaki bilgileri ihtiva edecek şekilde,
öncelikle Genel Müdürlüğümüze ait toprak laboratuvarlarında veya kamu kurum ve
kuruluşlarına ait toprak laboratuvarlarında ya da özel sektöre ait toprak laboratuvarlarında
yaptırılabilir.
14) Kaplı fidan üretimi için de kullanılacak yetiştirme ortamının analizi istenir.
15) Toprak analiz raporlarında; tuzluluk, total kireç, aktif kireç, ph değerleri ile bünye
analizi (kum, kil ve toz oranları) belirtilmelidir. Sulama suyu analiz raporunda ise; tuz ve ph
değerleri ile sulama suyu sınıfı belirtilir.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
32 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
16) Toprak ve sulama suyu analiz ücretleri özel fidanlık müracaatçısı tarafından
karşılanır.
17) Uygulama projelerine ait hibeye esas yatırım giderleri cetveli (Ek-26) Bakanlık
"İhaleli Birim Fiyatları" kullanılarak düzenlenir. Hibeye esas yatırım giderleri cetvelinde;
Tohum bedeli olarak; Bakanlıkça her yıl yayınlanan tohum fiyatları,
Fidan bedeli olarak; Bakanlıkça her yıl yayınlanan fidan birim fiyatlarından, en fazla 2
yaşlı çıplak köklü veya tüplü fidanlar ile (1+1) yaşlı repikaj görmüş kaplı (1,4-7 lt.ye kadar)
fidanlar ve Göknar, Doğu Ladini v b. türlerin (3+0), (1+3), (2+2) yaşa kadar olan çıplak köklü
ve kaplı fidanların fiyatları,
Çelik bedeli olarak; Bakanlıkça her yıl yayınlanan çelik birim fiyatları,
Aşılı fidan bedeli olarak; Bakanlıkça her yıl yayınlanan aşı yaşı 1 olan fidan (kaplı 7
lt.ye kadar ile çıplak köklü) birim fiyatları kullanılır.
Daha üst yaş fidanlar kullanılır ise fidan ücreti özel fidanlık müracaatçısı tarafından
karşılanır.
18) Ormancılık bürolarınca tanzim edilen uygulama projeleri, proje sahibi tarafından
üst yazıyla fidanlık müdürlüğüne, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge
müdürlüklerinde ilgili işletme müdürlüğüne teslim edilir.
e) Özel fidanlık çalışmalarına konu edilecek türler
Özel fidanlık çalışmalarına (Ek-25)'de listelenmiş ibreli ve yapraklı orman ağacı türleri ile
Genel Müdürlüğümüzce uygun görülecek diğer orman ağacı türleri konu edilebilir.
f) Özel orman fidanlık sahalarında yapılabilecek tesisler;
Özel orman fidanlık sahalarında onaylı uygulama projesinde yer alması kaydıyla;
Hazine arazilerinde; mülkiyeti Hazineye ait olup imar planı dışında bulunan yerlerde
fidan üretim alanının 2 (iki) dekarın altına düşmemesi şartıyla;
Fidan üretim alanı 2-5 dekar olan yerlerde en fazla 100 m²,
Fidan üretim alanı 5,001-10 dekar olan yerlerde en fazla 200 m²,
Fidan üretim alanı 10 dekardan büyük yerlerde en fazla 2000 m²,
fidan üretimi, bakım ve koruma gayesi ile projeye uygun sabit olmayan seyyar nitelikteki
prefabrik yapı vb. yapılaşma izni verilebilir.
Sahipli arazilerde; fidan üretim alanının 2 (iki) dekarın altına düşmemesi koşuluyla
yapılaşma yapılabilir.
Özel fidanlık sahalarında bina ve tesislerin yapılacağı yerler; nitelikleri, ebatları
uygulama projesinde belirtilerek, fidan üretim haritalarında işaretlenmelidir.
Bu tamimin yürürlüğe girdiği tarihten önce tesis edilmiş olan özel orman fidanlık
sahalarında, uygulama projeleri revize edildikten sonra bu maddede belirtilen yapılaşma izni
verilebilir.
g) Özel fidanlık projelerinde saha, proje ve iş programı revizyonu
1) Saha Revizyonu Sahanın küçültülmesi halinde veya büyültülmesi : durumlarında
yapılabilir.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
33 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
Hazine arazilerinde saha revizyonu; Tahsis sahibi/kiracı tarafından talep edilmesi
halinde tahsisin/kiranın iptali ve devamı istenen kısımların üzerinde gösterildiği meşçere
haritası ve koordinat özet çizelgesi(6 derecelik memleket koordinatlar) dilekçeye eklenerek
fidanlık müdürlüğü, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde
ilgili işletme müdürlüğüne müracaat edilir.
Fidanlık/işletme müdürlüğünce revizyon müracaatının değerlendirilmesi için;
fidanlık/işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili fidanlık/işletme şefi varsa
ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi ve/veya kadastro ve mülkiyet şefi ya da teknik
personelden oluşan en az 3 kişilik komisyon kurulur. Komisyon tarafından uygun görülmesi
halinde revizyona ait gerekçe raporu tanzim edilir.
Gerekçe raporu fidanlık/işletme müdürlüğünce saha revizyonu için ilgili Milli Emlak
Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimine gönderilir. Saha revizyonu
talebinin uygun görülmesi halinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu
Bakanlık taşra birimi tarafından saha revizyonuna ait iş ve işlemler yapılarak fidanlık/işletme
müdürlüğüne bilgi verilir.
Fidanlık/işletme müdürlüğü tahsis sahibinden/kiracıdan, özel orman fidanlık sahasında
daha önce yapılan ve yapılacak çalışmalardan da bahsedilerek sahanın fiili durumuna göre
revize uygulama projesini en geç 60 gün içerisinde ormancılık bürolarına tanzim ettirerek
teslimini ister.
Revize uygulama projesinin verilen sürede fidanlık/işletme müdürlüğüne teslim
edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Revize uygulama projesinin
idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi
halinde, fidanlık/işletme müdürlüğü tarafından ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı
bulunduğu Bakanlık taşra birimine bildirilir. Özel orman fidanlık sahibinin taahhüt senedinde
ve kira sözleşmesinde belirtilen hususlara bağlı kalmak kaydıyla fidan üretimine devam etmesi
halinde, uygulama projesi iptal edilmez.
Revize uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmesi durumunda, fidanlık/işletme
müdürlüğünce, revize uygulama projesi en geç 30 gün içinde arazide ve büroda incelenir.
İnceleme neticesinde, revize uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi
durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün içerisinde
giderilmesi istenir. Bu süre içerisinde de revize uygulama projesinin eksik teslim edilmesi
halinde revize uygulama projesi iptal edilir.
Fidanlık/işletme müdürlüğü tarafından uygun görülen revize uygulama projeleri onay
için bölge müdürlüğüne gönderilir.
Revize uygulama projesinin uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından
onaylanarak fidanlık/işletme müdürlüğüne, bilgi için de Genel Müdürlüğe gönderilir. Onaylı
revize projesinin bir nüshası, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık
taşra birimine gönderilerek ilgiliden saha teslim tutanağının revize uygulama projesine göre
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
34 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
yenilenerek fidanlık/işletme müdürlüğüne teslimi istenir. Fidanlık/işletme müdürlüğünce
ilgiliye 90 gün içerisinde noter onaylı taahhüt senedinin (Ek-13B) yenilenerek teslim edilmesi
gerektiği yazılı olarak bildirilir.
Verilen süre içerisinde taahhüt senedinin verilmemesi halinde revize uygulama projesi
bölge müdürlüğü tarafından iptal edilir. Bu durum Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bağlı
bulunduğu Bakanlık taşra birimine ve ilgiliye bildirilir, ayrıca bilgi için Genel Müdürlüğe
yazılır.
Revize proje onaylanmadan, revize projesine uygun saha teslim tutanağı ve noter
onaylı taahhüt senedi ilgili Fidanlık/işletme müdürlüğüne teslim edilmeden revize projeye
göre hiçbir işlem yapılamaz.
Sahipli arazilerde saha revizyonu: Proje sahibi, revizyona konu sahanın iptali ve
devamı istenen kısımların üzerinde gösterildiği kroki veya harita ile koordinat özet
çizelgesini (6 derecelik memleket koordinatları) dilekçesine ekleyerek fidanlık müdürlüğü,
fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ilgili işletme
müdürlüğüne müracaat eder.
Revize talebi fidanlık/işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili
işletme/fidanlık/atm şefi veya kadastro ve mülkiyet şefi ya da teknik personelden oluşan en az
3 kişilik komisyon tarafından incelenir. Komisyon tarafından uygun görülmesi halinde
revizyona ait gerekçe raporu tanzim edilir.
Fidanlık/işletme müdürlüğü proje sahibinden, özel orman fidanlık sahasında daha önce
yapılan ve yapılacak çalışmalardan da bahsedilerek fidanlığın fiili durumuna göre revize
uygulama projesini en geç 60 gün içerisinde ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini
ister.
Revize uygulama projesinin verilen sürede fidanlık/işletme müdürlüğüne teslim
edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Revize uygulama projesinin
idarece kabul edilebilir mazeretler haricinde verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi
halinde proje revize talebi işlemden kaldırılır.
Revize uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmesi durumunda, fidanlık/işletme
müdürlüğünce revize uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda incelenir.
İnceleme neticesinde, revize uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi
durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün içerisinde
giderilmesi istenir. Bu süre içerisinde de revize uygulama projesinin eksik teslim edilmesi
halinde revize uygulama projesi iptal edilir.
Fidanlık/işletme müdürlüğü tarafından uygun görülen revize uygulama projesi onay
için bölge müdürlüğüne gönderilir.
Revize uygulama projelerinin uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından
onaylanarak fidanlık/işletme müdürlüğüne, bilgi için de Genel Müdürlüğe gönderilir. İdarece
ilgiliye revize projenin onaylandığı yazılı olarak bildirilerek 30 gün içinde revizyona göre
noter onaylı taahhüt senedinin (Ek-13B) verilmesi istenir.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
35 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
Verilen süre içerisinde taahhüt senedinin verilmemesi halinde revize uygulama projesi
iptal edilir.
Revize proje onaylanmadan, noter onaylı taahhüt senedi ilgili Fidanlık/işletme
müdürlüğüne teslim edilmeden revize projeye göre hiçbir işlem yapılamaz.
2) Saha değişikliği yapılmadan proje revizyonu: Proje uygulamaları esnasında saha
miktarında değişiklik yapılmadan, idarece kabul edilebilir mazeretler ile ilgilinin talebi halinde
üretim tipi değişikliği ve tür değişikliği, için proje revizyonu yapılabilir. Bunun için özel
orman fidanlık sahibi revize gerekçesini içeren dilekçe ile fidanlık müdürlüğü, fidanlık
müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ilgili işletme müdürlüğüne
müracaat eder.
Revize talebi fidanlık/işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili
işletme/fidanlık/atm şefi ya da teknik personelden oluşan en az 3 kişilik komisyon tarafından
incelenir. Komisyon tarafından uygun görülmesi halinde revizyona ait gerekçe raporu tanzim
edilir.
Fidanlık/işletme müdürlüğü proje sahibinden, özel fidanlık sahasında daha önce
yapılan ve yapılacak çalışmalardan da bahsedilerek fidanlığın fiili durumuna göre revize
uygulama projesini en geç 60 gün içerisinde ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini
ister.
Revize uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmesi durumunda, fidanlık
/işletme müdürlüğü revize uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler.
İnceleme neticesinde, revize uygulama projesinde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi
durumunda, proje ilgililere iade edilerek tespit edilen eksikliklerin 30 gün içerisinde
giderilmesi istenir. Bu süre içerisinde de revize uygulama projesinin eksik teslim edilmesi
halinde revize uygulama projesi iptal edilir.
Fidanlık/işletme müdürlüğü tarafından uygun görülen revize uygulama projesi onay
için bölge müdürlüğüne gönderilir. Revize uygulama projelerinin uygun bulunması halinde
bölge müdürü tarafından onaylanarak fidanlık/işletme müdürlüğüne, bilgi için de Genel
Müdürlüğe gönderilir.
Tür değişikliği ve üretim tipi değişiklik revizyonlarında, taahhüt senedinin ve saha
teslim tutanağının yenilenmesine gerek yoktur.
3) İş programı revizyonu: Proje uygulamaları esnasında idarece kabul edilebilir
mazeretler, teknik, hukuki nedenler veya ilgilinin talebinden dolayı iş programı revizyonu
istenmesi durumunda, özel fidanlık sahibi revize gerekçesini içeren dilekçe ile fidanlık
müdürlüğü, fidanlık müdürlüğü kuruluşunun bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ilgili işletme
müdürlüğüne müracaat eder.
Revize talebi fidanlık/işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili işletme
şefi/fidanlık şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi veya kadastro ve mülkiyet şefi
ya da teknik personelden oluşan en az 3 kişilik komisyon tarafından incelenir. Revizyon
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
36 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -
Bekir KARACABEY
Genel Müdür
talebinin uygun görülmesi halinde gerekçe raporu hazırlanarak yeni iş programı ile birlikte
bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğünce talebin uygun görülmesi halinde,
fidanlık/işletme müdürlüğünce ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İş programı revizyonlarında projelerin revize edilmesine ve taahhüt senedinin
yenilenmesine gerek yoktur.
Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmalarında,
Ağaçlandırma Yönetmeliği ile birlikte yukarıda açıklanan hususların dikkate alınmasını ve
uygulamaların yürütülmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.
Ek : Özel Ağaçlandırma Tamim Ekleri
Dağıtım:
Tüm Teşkilata
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı
37 / 37
Agaçlandırma Dairesi Baskanlıgı-Özel Agaçlandırmalar Sube
Müdürlügü O.G.M Yerleskesi Bestepe Mahallesi Sögütözü
Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: 0 312 296 43 09 Fax. Belge Geçer No: -
internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
Bilgi için:Sibel DEMIRTAS
Sube Müdürü
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrak Dogrulama Kodu : RKUWXQLR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
- 271871095 - 271871095 - 271871095 - 271871095 -

Antalya da Emlak
Saat
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam109
Toplam Ziyaret288958
QR Kod